Кафедра державного управління


Невід’ємною складовою сталого державного розвитку України є створення та функціонування ефективної системи державного управління, головним завданням якої є запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади й місцевого самоврядування, забезпечення прав та свобод громадян, надання якісних державних та громадянських послуг. Успішність виконання окремих завдань державного та суспільного розвитку України значною мірою залежить від розвитку освітньої й наукової системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів усіх рівнів, розробки та запровадження наукового та інформаційного забезпечення системи державного управління, формування різноманітних механізмів наукового та інформаційного моніторингу її функціонування.

Враховуючи високу потребу вітчизняної системи державного управління у висококваліфікованих кадрах, у 2011 р. філософський факультет розпочав підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки «Державна служба» на денній і заочній формі навчання, а також за програмою другої вищої освіти.

Для забезпечення підготовки фахівців у галузі державної служби, а також викладання нормативних та спеціальних дисциплін з державного управління для студентів філософського факультету та студентів університету 14 березня 2011 р. на філософському факультеті була створена кафедра державного управління.

Першочерговими завданнями кафедри стали розробка та впровадження в навчальний процес новітніх нормативних та спеціальних курсів: «Організаційно-правові засади державної служби в Україні», «Інформаційні системи в державному управлінні», «Територіальна організація влади в Україні», «Політичні аспекти державної служби», «Документообіг в державній службі», «Базові інструменти демократизації суспільства», та ін.

На кафедрі розпочато наукові дослідження у галузі філософії державного управління, принципів реформування державного управління в Україні, теорії та історії державного управління, оптимізації функцій та механізмів державної служби в Україні, культури державної служби, етикету державного службовця тощо. Також на кафедрі розпочато підготовку кандидатів та докторів наук з державного управління, для чого на факультеті відкрито набір до аспірантури й докторантури з державного управління за трьома науковими спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління,

25.00.02 – механізми державного управління,

25.00.03 – державна служба.

Кафедра державного управління тісно співпрацює з Національною академією державного управління при Президентові України, Національним агентством України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері державного управління; здійснюють наукове, експертне та методологічне забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері; надають консультаційно-методологічну допомогу з виконання зобов’язань, взятих на себе Україною перед ЄС та міжнародними організаціями; здійснюють консультаційну підтримку органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо поширення правової, наукової та іншої інформації про основні принципи та механізми реформування державного управління в Україні, адаптації державної служби до стандартів ЄС.

Проблеми державного управління на кафедрі досліджує доктор політичних наук, професор М.А.Шульга, яка є авторкою наукових досліджень з теорії управління та геополітики. Професор М.А.Шульга є авторкою двох одноосібних монографій, чотирьох підручників, шести навчальних посібників, десяти навчально-методичних розробок та більше сімдесяти наукових публікацій («Соціально-політичне управління: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»; «Політологія: підручник» та ін.).

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри кандидат політичних наук, доцент Д.В.Неліпа має значну кількість наукових публікацій, присвячених проблемам державного управління, є автором навчального посібника й навчально-методичного комплексу з дисципліни «Організаційно-правові засади державної служби в Україні» та співавтором навчально-методичного комплексу «Інформаційні системи в державному управлінні» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «державна служба», бере участь у різноманітних семінарах та круглих столах, присвячених проблемам реформування державної служби в Україні, виступає експертом у нормотворчій діяльності в галузі державного управління.

Кандидат політичних наук, доцент Н.В.Лікарчук розробляє наступні напрями наукових досліджень: політичний маркетинг, політичні комунікації, політичний аналіз та прогнозування, політичне консультування та політичне моделювання. Автор понад двадцяти п’яти наукових та навчально-методичних праць («Політична аналітика та політичний прогноз: навчальний посібник», «Політичний аналіз та прогнозування: методичне видання», «Політичний маркетинг: методичне видання», «Політичні комунікації: методичне видання»).

До навчального процесу кафедра залучає провідних фахівців з державного управління, а саме: кандидата наук з державного управління, доцента М.В.Канавець, яка є директором Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Основними завданнями центру є посилення інституційних реформ у державному секторі, насамперед адміністративної, реформи державної служби, реформи управління персоналом у державному секторі через адаптацію інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, удосконалення механізму використання в Україні інституціональних інструментів Європейського Союзу Twinning, TAIEX i SIGMA, підвищення професійного рівня державних службовців, поліпшення роботи з інформування суспільства з питань європейської інтеграції, посилення якості та розширення спектру наукових досліджень і практичних розробок, спрямованих на вдосконалення державної служби та державного управління. 

Вимоги до наукових статей у "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління":


Сьогодні на кафедрі державного управління працюють:

 

Завідувач кафедри,

доктор політичних наук, доцент Д.В.Неліпа;

доктор наук з державного управління, професор А.П.Савков;

доктор політичних наук, професор М.А. Шульга;

кандидат наук з державного управління, доцент М.В.Канавець;

кандидат політичних наук, доцент Н.В.Лікарчук;

кандидат філософських наук, доцент О.А.Зубчик;

кандидат політичних наук, асистент А.В.Мамчур;

кандидат політичних наук, асистент Н.А.Сіданіч.