Наукова роботаМонографії,
cтатті в енциклопедіях, які опублікували викладачі кафедри етики, естетики та культурології:

 • Маслікова І.І. У пошуках спільного блага: етичні колізії соціальних практик. Київ: Міленіум, 2018.
 • Pavlova O.Y. Wojna i pokoj jako systemy optyczne.  Wojna i pokoj: humanistyka wobec wyzwan wspolczenosci. Zielona Gora: Uniwersytetu Zielongorskiego, 2018. рр.101-115.
 • Панченко В.І. Дослідження особливостей морально-естетичної діяльності людини. Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, А. Є. Конверський та ін. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. С. 202-235.
 • Подолян Г.П. Александрійський музей. Велика українська енциклопедія. 2021. URL: https://vue.gov.ua/Александрійський музей.
 • Тормахова А.М. Аркас, Микола Миколайович (старший). Велика українська енциклопедія. 2021. URL: https://vue.gov.ua/Аркас,_Микола_Миколайович_(старший). 

Організація та проведення наукових конференцій

 • Науково-практична конференція «Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання. Київ, 23-24 листопада 2018 р., модератори – к.ф.н, доц. О.Д. Рихліцька, д.ф.н. проф. М.М. Рогожа.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Символічні виміри візуальної  культури». Луцьк, 11-12 жовтня 2019 року, організатор - д.ф.н., доц. С.П. Стоян.
 • Круглий стіл «Мистецтво в контексті культурного діалогу». Київ, 20 жовтня 2019, організатор - д.ф.н., доц. С.П. Стоян.
 • Всеукраїнський круглий стіл «Культурологія в Україні»: єдність у різноманітті?» спільно з Національним університетом "Острозька академія", 30 березня 2021 року.
 • Круглий стіл «Visual studies in the context of the theory and history of culture», 22 квітня 2021 р., модератор – д.ф.н., проф. О.Ю. Павлова.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні» спільно з Київським національним університетом культури і мистецтв, секція «Академічна доброчесність в контексті корпоративної культури університету», 22–23 березня 2022 року, модератор - д.ф.н., проф. М.М. Рогожа.

Наукове співробітництво кафедри з вітчизняними та зарубіжними партнерами:

 • Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності – Academic IQ», що адмініструвався Американськими Радами з міжнародної освіти (2020-2022 р.). -  д.ф.н., завідувач кафедри етики, естетики та культурології І.І. Маслікова.
 • Д.ф.н., проф. М.М. Рогожа, д.ф.н. доц. Маслікова І.І. є членами спеціалізованої вченої ради Д 26.161.01 в Інституті філософії НАН України (спеціальність 09.00.07- етика)
 • International Interdisciplinary Scientific Conference «Between bestiality and heroism - human, society, culture and technology in the face of challenges and threats of war», Zielona Góra, Poland, September 22-25, 2022 – д.ф.н,, проф. О.Ю. Павлова, д.ф.н., проф. М.М. Рогожа.
 • «Сучасне мистецтво в епоху цифрових медіа/ЗМІ». (Зелена Гура, Польща), 14.05.2018 - 20.05.2018 – д.ф.н., доц. С.П. Стоян Світлана Петрівна, к.ф.н, доц. А.М. Тормахова.
 • «Традиції державної репресії та їхній спадок у "пост-радянську" епоху» (Єреван, Арменія), 23.10.2018 - 26.10.2018. Konrad Adenauer Foundation. д.ф.н., проф. О.Ю. Павлова.

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Культурологія» спеціальності 034-культурологія третього  рівня вищої освіти (доктор філософії) денної форми навчання  була акредитована в 2020 р.

Публікаційна активність викладачів кафедри етики, естетики та культурології:

2022

 • Буцикіна Є. Український міський вернакулярний сад: переосмислення в умовах повномасштабної війни. Українські культурологічні студії, 2022. №2 (11). C. 8-13.
 • Буцикіна Є. Вернакулярний ландшафт і його роль у розвитку креативних міських практик. Українські культурологічні студії, 2022. № 1(10). C. 47-50.
 • Буцикіна Є. Міркування про філософський та етичний метод Арістотеля. Karbowski, J. Aristotle’s Method in Ethics: Philosophy in Practice. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. Sententiae, 41(1), 2022. C. 76–82.
 • Єфіменко В.В. Загальнолюдський зміст куртуазних чеснот як передумова гуманізму Відродження. Українські культурологічні студії, 2022.  №1 (10). С. 4 – 10.
 • Живоглядова І. В., Пузирко С. В.  US publishing as a cultural phenomenon: history, current realities and prospects. Українські культурологічні студії, 2022. №1(10) С. 11-15.
 • Коробко М. І. Виклики для українського театрального мистецтва 2020–2022 років. Українські культурологічні студії, 2022. № 1(10).  С. 57-60.
 • Коробко М. І. Цінності сучасної університетської спільноти (українські університети під час війни). Українські культурологічні студії, 2022. №2(11). С. 4-7.
 • Коробко М. І. Цінності сучасної університетської спільноти. Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 березня 2022 р.). Київ : КНУКіМ, 2022. С. 164-167.
 • Левчук Л. Т., Рогожа М.М. Те, що залишається за текстами: люди і долі. Українські культурологічні студії, 2022.  № 2 (11). С. 80-86.
 • Маслікова І. Концептуалізації суспільної моралі крізь призму емпіричної та метафізичної етики. Матеріали Міжнародного круглого столу «Казимир Твардовський і сучасна етика» 11 лютого 2022 року, Львів: Національний університет; Львівська політехніка. С.55-59.
 • Маслікова І. Шляхи розвитку корпоративної культури сучасного університету.  Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 березня 2022 р.). Київ: КНУКіМ, 2022. С. 207-211
 • Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д. Естетика повсякденності: тематичні варіації та перспективи дослідження. Українські культурологічні студії, 2022. №1 (10).  С.16 – 19.
 • Павлова О.Ю. Візуальна антропологія: етапи становлення та базові елементи аналізу. Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури, 2022. Том 5. С. 47-53.
 • Павлова О.Ю. Коли візуальні практики стали медіатизованими: контекст способу сигніфікації модернізму та класичної культурної індустрії. Українські культурологічні студії, 2022. Вип. 2 (11). С. 67-72.
 • Павлова О.Ю. Політична партія як похідна серіалу в сучасній Україні: культурна технологія образу проти ідеології. Українські культурологічні студії, 2022. № 1 (10). С. 61 – 66.
 • Панченко В., Рогожа М. Від історії моральнісної кульутри до прикладної етики: етичні дослідження Т. Г. Аболіної в Київському університеті. Українські культурологічні студії, 2022. № 2 (11). С. 18-23.
 • Подолян Г. П. Моральна складова в особистісному й професійному розвитку студентської молоді. Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ ст.: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 липня -28 серпня 2022 року. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С.342-344.
 • Подолян Г.П. Науковий аналіз тенденцій розвитку корпоративної культури. Гілея: науковий вісник. К.: ВІРУАН, 2022. Вип. 176. С. 26-31.
 • Подолян Г.П. Соціально-економічні практики у процесах формування корпоративної культури. Молодий вчений, 2022. №9 (109). С.33-39.
 • Рихліцька О. Д. (співавтори О. І. Косик, М.С. Беззубцева) Еколого-естетичний підхід до дизайну об’єктів збору сміття в міському просторі. Теорія та практика дизайну. Садово-паркове господарство. Київ: НАУ, 2022. Вип.25. С. 249 – 255.
 • Рихліцька О.Д Етична компонента як невід’ємна складова професійної підготовки фахівців. Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ ст.: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 липня-28 серпня 2022 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С.377-379.
 • Рихліцька О.Д. Культура та доброчесність у розвитку наукового потенціалу університету. Науково-практична конференція «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні», 22–23 березня 2022 року. С. 279-282.
 • Рихліцька О.Д., Нападиста В.Г. Вишивка в контексті культурних практик повсякденності. Гілея: науковий вісник, 2022. Вип. 175 (№8). С.29–33.
 • Рихліцька О.Д., Подолян Г.П. Корпоративна культура: трансформаційні процеси в умовах глобальних викликів. Гілея: науковий вісник, 2022. Вип. 176 (№9). С. 32-36.
 • Рогожа М.М. Академічна доброчесність: відображення в етичному кодексі університетської спільноти КНУТШ. Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 березня 2022 р.) Київ : КНУКіМ, 2022. С. 283-286.
 • Рогожа М.М. В аксіологічних пошуках добра і зла (Рецензія на монографію А. Ю. Морозова; Зло: Метафізичні та богословські виміри). Українські культурологічні студії, 2022. № 1 (10). С. 84-86.
 • Рогожа М.М. Етика та її предмет у праксеологічних вимірах. Матеріали Міжнародного Круглого столу «Казимир Твардовський і сучасна етика», 11 лютого 2022 року, Львів / За заг. ред. Ігора Карівця. – Львів: [б. в.].  С. 34-40.
 • Рогожа М.М. Зміна оптики історичних студій в сучасних трансформаціях культури. Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багато полярного світу [Електронний ресурс] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ,24 листоп. 2022 р.) / відп. ред. А. Кравченко. Київ : Держ. торг.- екон. ун-т, 2022. С. 125-127.
 • Рогожа М.М. Перехресний консенсус у просторі суспільної моралі (про політичний конструктивізм Джона Ролза). Філософська думка, 2022. №1. С. 51-67.
 • Рогожа М.М. Фонова культура модерну як фактор моральних перетворень епохи. Українські культурологічні студії, 2022. № 1 (10). С. 26-36
 • Стоян С. П. Денис Копилов: фотографія як спосіб самопізнання. Українські культурологічні студії, 2022. № 1(10). С. 73 – 76.
 • Стоян С.П. Символізм візантійського образотворчого мистецтва іконоборчого й після іконоборчого періодів. Гілея: науковий вісник, 2022. Вип. 167– 168 (№12– 1). С. 29 – 36.
 • Тормахова А.М. До проблеми взаємодії мистецтва та політики в контексті сучасної культури. Вісник НАККІМ, 2022. №2. С.64-68.
 • Тормахова А.М. Зброя та технології війни в контексті культурно-історичного розвитку людства. Українські культурологічні студії, 2022. Вип. 1 (10). С. 37-39.
 • Тормахова А.М. Мистецькі практики в контексті культури. Вісник Маріупольського державного університету серія: філософія, культурологія, соціологія, 2022. Вип. 23. С. 143-149.
 • Тормахова А.М. Мистецькі практики під час війни: український вимір. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку.  Рівне: РДГУ, 2022. Випуск 40-41. С.70-75.
 • Тормахова А.М. Роль міжнародного співробітництва у організації сучасних українських проєктів. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку.  Рівне: РДГУ, 2022. Вип. 43. С.77-81.
 • Тормахова А.М. Цифровий образ міста як форма комунікації. Українські культурологічні студії, 2022. Вип. 2 (11). С. 72-76.
 • Butsykina Y. Private and public spaces collision in the post-soviet cities (a case of Kyiv city). Proceedings of the International Scientific Conference Coordinates of Aesthetics, Art and Culture 7. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2022. рp. 249-261.
 • Butsykina Y. Vernacular culture, city, architecture: methodological approaches in definitions. The days of science of the faculty of philosophy-2022. International Scientific Conference (May 11-12, 2022). Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2022. рp. 241-243. 
 • Grytsenko V.  Cultural Mission of a Modern University. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022. International Scientific Conference (May 11-12, 2022 [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing centre ’Kyiv University’.  рр. 462-464.
 • Korobko М. І. Ethical issues of cancel culture (to the problem statement). «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022», International Scientific Conference (2022 ; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022» [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2022. pp. 201-203.
 • Maslikova I., Stoian, S. The Visualisation of Cosmological Ideas in Contemporary Architecture. Philosophy and Cosmology, 2022. Volume 29, рр.26-39. (Scopus)
 • Maslikova І. (co-authorship  Kondratieva, I., I., Turenko, V., Kolotylo, V., Vlasenko, V., Cherniahivska, V.) The Importance of the Cultural and Religious Components in Higher Education. Journal of Higher Education Theory and Practice, 2022. 22(11). (Scopus)
 • Maslikova І. Moral duty to provide humanitarian assistance to victims of aggression. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022’, Internationa lScientific Conference (2022; Kyiv). May 11-12, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi. [and other]. – Kyiv: Publishing center ‘Kyiv University’, 2022.
 • Napadysta V. The phenomenon of everyday life in aesthetic theory: thepath of legitimation. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022. International Scientific Conference (May 11-12, 2022 [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: –Publishing centre’; Kyiv University’, 2022. рр. 254-256.
 • Pavlova, O.Y. (co-authors Petrova, I., Sabadash, J., Oborska, S., Polishchuk) Visualization of Culture Using Computer Technologies, L. International Journal of Emerging Technologies in Learningthis link is disabled, 2022, 17 (10), рр. 51–61. (Scopus)
 • Rohozha M. (co-authors  Morozov A., Shust N., Kulagin Y.) Socio-Economic Dimensions of the Pandemic: a Philosophical Analysis. Postmodern Openings, 13(1), 2022. рр. 450-467. (Web of Science)
 • Rykhlitska O. (co-authors Kovalchuk N, Zosim O., Ovsiankina L., Lomachinska I.) Features of Sacred Music in the Context of the Ukrainian Baroque. Religions. 2022, 13 (2) (Sсopus).
 • Rykhlitska О., Napadysta V. (co-authors Y.Levcheniuk, F. Vlasenko, D.Tovmash, T. Kotliarova) Gastronomic identity in the context of mcdonaldization vs sushization of the world. WISDOM, 2022. 3(23), рр.160-166. (Scopus).
 • Tormakhova A. (сo-authors Slipchenko Yu., Tormakhova V., Petrova I., Stryzhevska Ye.) Ukrainian Author Song of Generations Z and Alpha: the Issue of Integration into Online Space. Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice Journal. Vol. I, pp. 57-69. (Scopus).

2021

 • Буцикіна Є. Актуалізація матеріальної культури як методу дослідження міського дизайну. Острозькі культурологічні читання: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Острог, 15 квітня 2021 р.). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. C. 98-100.
 • Буцикіна Є. Коментар до українського перекладу твору Жоржа Батая “Внутрішній досвід”». Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології, 2021. Вип. 1 (35).
 • Гриценко В.С. Естетичне в сучасних соціокультурних практиках. Українські культурологічні студії, 2021. №2 (9). С. 14 – 20.
 • Гриценко В.С. Схід як культурний тренд. Українські культурологічні студії, 2021. №1 (8).  С. 9 – 14.
 • Коробко М. І. Опитування "Українських культурологічних студій": Трансформації культурних практик університету в умовах дистанційного навчання та карантину. Українські культурологічні студії, 2021. № 2(9). С. 95-102.
 • Коробко М.І. Інформаційна етика як необхідний елемент регуляції сучасного інформаційного суспільства. Українські культурологічні студії, 2021. №1(8), C. 46-50.
 • Маслікова І. Етичні та етикетні аспекти проблем дистанційного навчання в університеті в умовах пандемії COVID 19, Університет online. Освіта в умовах пандемії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7 квіт. 2021 р.) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-никова, ф-т історії та філософії ; редкол.: І. В. Голубович [та ін.] ; упоряд. і відп. ред. О. С. Петриківська. – Одеса : ОНУ,  2021. С. 27-32.
 • Маслікова І. Цілі та цінності сучасного університету: виклики академічної доброчесності в умовах онлайн навчання. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, 2021. 1(4). С. 24-41.
 • Маслікова І.І. Сфера культури в процесах націотворення та консолідації громадян: досвід культурної політики Франції та Німеччини. Українські культурологічні студії, 2021. № 1 (8). С. 50-54.
 • Маслікова І.І. Шляхи розвитку культури якості освіти та академічної̈ доброчесності в сучасному університеті. Українські культурологічні студії, 2021. № 2 (9). С.63-67.
 • Нападиста В. Г. Культура повсякденності: до проблеми логіки структури та змісту навчальної дисципліни. Частина 2. Українські культурологічні студії, 2021. №1 (8). С.15-19.
 • Нападиста В.Г. Культура повсякденності: до проблеми логіки структури та змісту навчальної дисципліни. Частина ІІ. Українські культурологічні студії, 2021. №2 (9). С.38–42.
 • Павлова О. Ю. М. Вебер та веберіанство в контексті культурних досліджень. Культура і сучасність, 2021. № 2. С.15–22.
 • Павлова О. Ю. Роль художнього дискурсу та літературної культури в ґенезі публічної сфери доби Модерну. δόξα / Докса збірник наукових праць з філософії та філології. Сміх та сміхова культура, 2021. Вип. 1 (35). С. 85 – 95.
 • Павлова О.Ю. «Неминуча модальність зримого»: вплив оптичних медіа на трансформацію культурних практик модерну. Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 листопада 2021 року). Черкаси: [ФОП Гордієнко], 2021. С. 15-17.
 • Павлова О.Ю. Oгляд дискусії «Visual studies in the context of the theory and history of culture», що відбулася он-лайн 22 квітня 2021 р. Українські культурологічні студії, 2021. № 2(9).
 • Павлова О.Ю. Oгляд дискусії «Культурологія в Україні: єдність у різноманітті?", що відбулася онлайн 30 березня 2021 року. Українські культурологічні студії, 2021. № 1(8). С. 75 – 80.
 • Павлова О.Ю. Візуальні дослідження: наукова та освітня перспективи. Вісник  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, 2021. № 2(5). С.47-55.
 • Павлова О.Ю. Культурна історія в контексті історії культури. Українські культурологічні студії, 2021. № 2(9). С. 43 – 47.
 • Павлова О.Ю. Меморіальний простір «Бабин яр» в оптиці символічної архітектури. Феномен культури постглобалізму : зб. мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 26 листопада 2021 р. : у 2 ч. / Маріуп. держ. ун-т ; гол. ред. Ю. С. Сабадаш ; упоряд. С. Янковський ; техн. ред. О.В. Дейниченко. – Маріуполь : МДУ. Ч. І. С. 13-14.
 • Павлова О.Ю. Проблема співвідношення полів культурної та візуальної антропології в логіці кризи тексто-центрованих методів дослідження культури. Українські культурологічні студії, 2021. № 1(8). С. 54 – 59.
 • Павлова О.Ю. Роль розсудку в естетичному судженні у контексті класичної естетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки, 2021. Вип. 1 (89). С. 23-34.
 • Подолян Г.П. «Право на місто» в контексті урбаністичних досліджень. Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-6 листопада 2021 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2021. С.42-47.
 • Подолян Г.П., Рихліцька О.Д. «Право на місто» (А. Лефевр, Д. Гарві): історія і сьогодення. Українські культурологічні студії, 2021. №2(9). С.47-52.
 • Рихліцька О.Д., Косик О.І. Орнаментальні мотиви в сучасних дизайн практиках. Українські культурологічні студії, 2021. №1(8). С.59 – 65.
 • Рогожа М.М. Соціальні виклики та етичні проблеми дистанційного навчання в університеті (під час карантину COVID-19 в Україні). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Філософські науки: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка,  2021. Вип. 1 (89). С. 35-45.
 • Стоян С.П. Візуальний образ у контексті концепції Августина Блаженного. Гілея: науковий вісник, 2021. Вип. 163 (№6-7). С. 83 – 88.
 • Стоян С.П. Символізм у середньовічному образотворчому мистецтві західної Європи. Гілея: науковий вісник, 2021. Вип. 165 (№10). С. 22 – 28.
 • Тормахова А.М.  Масові заходи як візуальні практики в контексті культури сьогодення. Українські культурологічні студії, 2021. № 1(8). C. 66-69.
 • Тормахова А.М. Аналітичні виміри сучасної проєктної діяльності в сфері культури. Сучасні дослідження культури і мистецтва: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 25 - 26 листопада 2021р. / Заг. ред. О. О. Смоліна, О. С. Ухов. Cєвєродонецьк : вид-во СНУ iм. В. Даля, 2021. С. 166-168.
 • Тормахова А.М. Аудіовізуальні практики нових медіа та їх комунікативний характер Вісник НАКККіМ, 2021. №3. С. 42-46.
 • Тормахова А.М. Культурна аналітика Льва Мановича: від теорії до практики. Питання культурології, 2021. №37. С. 71-79.
 • Тормахова А.М. Культурне мапування як інструмент аналітики стратегій трансформації міста. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. Маріуполь: МДУ, 2021. Вип. 21. С. 61-66.
 • Тормахова А.М. Перспективи культурно-мистецького проєктування  в умовах пандемії Covid-19. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. Маріуполь, 2021. Вип. 22. C.128-134.
 • Тормахова А.М. Сучасний музей як простір для навчання: досвід The Museum of Modern Art (МОМА). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку.  Рівне: РДГУ, 2021.  Вип. 39. С.76-81.
 • Butsykina Y. Material culture as a method of urban design research: modern challenges. Українські культурологічні студії, 2021. № 1(8). 
 • Butsykina Y. Private and public spaces collision in the post-soviet cities (a case of Kyiv city). Coordinates of Aesthetics, Art and Culture VII: Public space in the contexts of aesthetics, art theory and art practice. November 11-12, 2021. Slovakia, Presov. University of Presov, Faculty of Arts Institute of Aesthetics and Art Culture. Society for Aesthetics in Slovakia. р. 13.
 • Butsykina Y. Ukrainian vernacular landscape as the object of visual culture studies. The days of science of the faculty of philosophy-2021. International Scientific Conference (April 22-23, 2021). Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. рp. 444-445.
 • Grytsenko V. Visual Choice as a Choice of Worldview. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021. International Scientific Conference (April 21-22, 2021). [Abstracts]. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Publishing centre’; Kyiv University’, 2021. рр. 447-449.
 • Korobko M. Information ethics as a moral regulator of the modern information society. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020», April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. – Р. 140.
 • Maslikova I. Moral foundations of education: non-economic goal soft heuniversit; The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021. International Scientific Conference (2021; Kyiv): [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. рр.146-148.
 • Napadysta V. Ethicsin Higher Education Today: Problems of Status and Content. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021. International Scientific Conference (2021; Kyiv): [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. рр.148 – 150.
 • Pavlova O.Y The problem of art’s obviousness in the situation of «aesthetic boom». International scientific conference: the days of science of the faculty of philosophy – 2021, April 21-22, 2021, рр.450-453.
 • Pavlova, O.Y. (co-authors  Panchenko, V.I., Rohozha M.M., Stoian, S.P., Turenko, V.E., Zayed, N.M.). An entrepreneurial transformation and organization of quarantine cultural practices in the smart city: evidence from Ukraine. Academy of Entrepreneurship Journal,  2021. 27(6), pp.1 -6.
 • Podolian G. Understanding the Problems of Urban Life: Traditions and Modernity. The Days of Science of the Faculty of Philosophy –2021”, International Scientific Conference (2021; Kyiv), the first session, April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A. Konverskyi[and other].  Kyiv : Publishing center “Kyiv University”, 2021. рp.215-217.
 • Rykhlitska O., О.Kosyk. On the issue of applied culturology in the context of sociocultural design practices. The Days of Science of the Faculty of Philosophy –2021”, International Scientific Conference (2021; Kyiv), the first session, April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A. Konverskyi[and other]. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2021. рр.229.
 • Stoian S. «Semantic paradise»: an art project by Petro Bevza. «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», International Scientific Conference (2021; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other].  Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. pp.455-457.
 • Tormakhova A.  Cultural analytics as a research tool. «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», International Scientific Conference (2021; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other].  Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. рp. 239-240.
 • Tormakhova A. Visual communication in fashion and its aesthetics. «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», International Scientific Conference (2021; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. рp.458-460.
 • Zhyvohliadova I.V. Culture and personality: R. Wagner: "between music and life". Українські культурологічні студії,  2021. № 2(9). рр. 20 –23.
 • Zhyvohliadova I.V. Theory and practice of creativity:  challenges of the "pandemic times". Українські культурологічні студії, 2021. № 1(8). рр. 41 –45.

2020

 • Буцикіна Є. О. Vernacular design as visual practice of urban space organization. Українські культурологічні студії, 2020. № 1 (6). С. 5 – 8.
 • Буцикіна Є. О. Сміх як комунікація (в рецепції Ф. Ніцше і А. Бергсона Ж. Батаєм). Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. 2020. Вип. 2 (34). Сміх як інтелектуальна розвідка: семантика та герменевтика смішного – 2. C. 8-19.
 • Буцикіна Є., Кебуладзе В., Огаркова Т., Славінська І. Як виразити внутрішній досвід українською мовою? Лабораторія наукового перекладу Наукова стаття Філософська думка, 2020. № 5. С. 117–128.
 • Гриценко В.С. «Корейська хвиля» у діалектиці культурного розвитку. Українські культурологічні студії, 2020. №1 (6). С.13 – 17.
 • Коробко М.І. Проблема морального обрису сучасного телевізійного героя. Українські культурологічні студії, 2020. №1(6). С. 50-54.
 • Маслікова І.І. Методологічна база досліджень культурних інститутів Українські культурологічні студії, 2020. № 1(6). С.8-12.
 • Нападиста В.Г. Етичні ідеї Георгія Івановича Челпанова: до історії Університету Св. Володимира. Українські культурологічні студії, 2020. №1 (6). С.27-32.
 • Нападиста В.Г. Ідея прогресу у досвіді академічного філософування в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Українські культурологічні студії, 2020.  №2 (7). С. 46 -50.
 • Павлова О. Ю. «Принципова іманентність котів» та інших елементів комічної ситуації інтернет-дискурсу: від метафори до метонімії». δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології, 2020. Вип. 1 (33). Сміх та сміхова культура. С 18 – 29.
 • Павлова О.Ю. Гроші: режими їх сигніфікації в ситуації нових медіа. Українські культурологічні студії, 2020. № 1(6). С. 84 – 89.
 • Павлова О.Ю. Семантичний зсув символічної архітектури (частина 2). Українські культурологічні студії, 2020.  № 2(7). С. 72 – 77.
 • Рогожа М. М., Курбатов С.В. Місія університету в західноєвропейській культурі (етичні та соціологічні аспекти) (Частина ІІ). Філософія освіти. Philosophy of Education, 2020. № 1 (26). С. 113-130.
 • Рогожа М.М. Про травестійну складову в політичній культурі (етичний аспект). Δόξα/ Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Одеса: Акваторія, 2020. Вип.2 (34). Сміх як інтелектуальна розвідка: семантика та герменевтика смішного - 2. С. 220-229.
 • Стоян С. П. Європейські коди сучасного українського символізму. Українські культурологічні студії, 2020. № 1(6). С. 94 – 98.
 • Стоян С. П. Символічні сенси творчості Петра Бевзи. Українські культурологічні студії, 2020. № 2(7). С. 90 – 91.
 • Тормахова А.М. The interaction of music and architecture in contemporary art practice. The days of science of the faculty of philosophy-2020. International Scientific Conference (April 22-23).  Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2020. рp.104-105.
 • Тормахова А.М. The role of women and gender issues in Ukraine. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. Маріуполь: МДУ, 2020. Вип. 19. С.94-99.
 • Тормахова А.М. Візуальні форми комічного у сучасному медіапросторі. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. Маріуполь: МДУ, 2020. Вип. 20. С.101-106.
 • Тормахова А.М. Медіа-технології та «science art» в контексті сучасних культурно-мистецьких практик. Українські культурологічні студії, 2020. № 1(6). С. 98-101.
 • Тормахова А.М. Напрямок К-pop та його роль в контексті сучасної аудіовізуальної культури. Вісник НАККіМ, Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2020. №3. C.14-19.
 • Тормахова А.М.,  Соловей А. Явище історичної реконструкції в культурі XX-XXI століття. Українські культурологічні студії, 2020. № 2(7). С.78-81.
 • Шинкаренко О.В. Етичні експлікації «візуального повороту» у сучасній культурі. Українські культурологічні студії, 2020. №1(6). С. 45-49.
 • Butsykina Y. Aesthetic value of vernacular gardens in Ukrainian cities (a case study of Rusanivka residential district, Kyiv). Aesthetics, Art and Culture VI: Art, Aesthetics and Philosophy of Everyday Life. November 11-13. Slovakia, Presov. University of Presov, Faculty of Arts Institute of Aesthetics and Art Culture. Society for Aesthetics in Slovakia, 2020. P. 17.
 • Butsykina Y. Vernacular design as visual practice of ukrainian urban space organization. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020, International Scientific Conference (2020; Kyiv). International Scientific Conference “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, the first session, April 22- 23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2020. рр.108 –109.
 • Grytsenko V. Divided Ethnos as a Problem of Culturology. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020", International Scientific Conference (2020; Kyiv). International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020", April 22-23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2020.  рр. 111- 112.
 • Korobko M. No man is a hero to his valet (moral issues in Shakespeare’s “Coriolanus” at Ivan Franko National academic drama theater). “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, International Scientific Conference (2020 ; Kyiv). International Scientific Conference “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, the first session, April 22- 23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2020. P. 96
 • Maslikova І. Cultural value of urban public space. “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, International Scientific Conference (2020 ; Kyiv). International Scientific Conference “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, the first session, April 22- 23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2020. рp.116-117.
 • Rykhlitska O. (co-authors Levcheniuk E., Vlasenko F., Tovmash D.) Ecologism as a Modern Strategy of Human Survival (Regional and Global Dimensions) Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 2020. 29 (4), pp.745–754 ( Web of Science).
 • Stoian S. Urban architecture: between tradition and innovation. The days of science of the faculty of philosophy-2020. International Scientific Conference (April 22-23).  Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2020. pp.124-125.
 • Zhyvohliadova I.V. Research  perspective sof the cultural expertise in  the contex toffo rmation of the urban cultural space. Українські культурологічні студії, 2020.  № 1(6). С. 59 – 64.

2019

 • Буцикіна Є. О. «Трансгресивний сміх» Жоржа Батая в контексті критики філософії модерну. Δόξα / Докса: зб. наук. пр. з філософії та філології, 2019. Вип. 1 (31). C. 61-72.
 • Буцикіна Є. О. До питання щодо культурних вимірів дизайн-практик та їхнього теоретичного обґрунтування. Культура і сучасність: альманах, 2019. № 2. С. 11-15.
 • Буцикіна Є. О. Досвід перебування-в-місті як предмет естетики повсякденного. Δόξα / Докса :зб. наук. пр. з філософії та філології, 2019.  Вип. 2 (32). C.196-206.
 • Буцикіна Є. О. Символ саду в художніх практиках перетворення міста. Символічні виміри візуальної культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, МСУМК, 11-12 жовтня 2019 року), 2019. С. 12-15.
 • Гриценко В.С. Коди візуальності: знак – образ – символ. Символічні виміри візуальної культури.: Мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (Луцьк, МСУМК, 11-12 жовт. 2019 р.), 2019. С.25-27.
 • Гриценко В.С. Місто і парк: візуалізація смислів. Українські культурологічні студії, 2019. №2 (5). С.47 – 53.
 • Коробко М.І. Лібертаріанство та філософія об’єктивізму Айн Ренд. Українські культурологічні студії, 2019. №2(5). С. 12-16.
 • Коробко М.І. Літературно-філософські джерела художніх творів Айн Ренд. Гілея: науковий вісник, 2019. Вип. 142 (№ 3). Ч. 2. Філософські науки. С. 73-78.
 • Коробко М.І. Провокації в мистецтві: сучасний український контекст. Гілея: науковий вісник, 2019. Вип. 143. (№ 4). Ч.2. Філософські науки. С. 83-87.
 • Коробко М.І., Коробко В.І. Телесеріали як явище масової культури. Екранознавство. Київ, Інститут журналістики КНУ, 2019. Вип. 3. С. 120-129.
 • Маслікова І.І. Колективна діяльність та загрози «інституційного зла». Гілея: науковий вісник, 2019. Вип. 141 (2). Ч. 2 Філософські науки. С. 87-91.
 • Маслікова І.І. Культурна цінність та поліфункціональність суспільного простору міської площі: історико-культурологічний контекст. Українські культурологічні студії, 2019. № 2 (5). С.88-92.
 • Маслікова І.І. Людина в просторі індивідуальної та суспільної моралі. Категорії. Мораль. За результатами Всеукр. круглого столу «Читання пам’яті Івана Бойченка» (25 жовтня 2019 р.) [Збірник наукових матеріалів] редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. Київ: Знання України, 2019. С.50-57.
 • Нападиста В.Г. З історії Університету Св. Володимира: Назарій Антонович Фаворов. Українські культурологічні студії. 2019. №1 (4). С.57-61.
 • Нападиста В.Г. Рецензія на монографію В. В. Співака «Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури XVII століття». – (Чернігів: SCRIPTORIUM, 2018. – 328 с.). Українські культурологічні студії, 2019. №1 (4). С. 73-74.
 • Нападиста В.Г. Символізація культурного досвіту в контексті повсякденності. Символічні виміри візуальної культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, МСУМК, 11-12 жовтня 2019 р.), 2019. С.56 – 57.
 • Павлова О. Ю. Культурологічна реконструкція технік тіла Премодерну: магія поїдання та дотику. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія, 2019. № 3. С.101–106.
 • Павлова О.Ю. Homo Pictor та культурна практика образу в концепції Готфріда Бьома. Вісник Національної  академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2019. № 3. С. 8-14.
 • Павлова О.Ю. Міра диференціації, спосіб сигніфікації комізму та динаміка його політичних аплікацій Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології, 2019. Вип. 1 (31). Сміх та сміхова культура. С. 31-39.
 • Павлова О.Ю. Семантичний зсув символічної архітектури (частина 1). Українські культурологічні студії, 2019. № 1(4). С. 17 – 20.
 • Павлова О.Ю. Трансформація візуальних практик у контексті первинної урбанізації. Українські культурологічні студії, 2019.  № 2(5). С. 60 – 66.
 • Подолян Г. П. Проблема моральної нечутливості в сучасному українському суспільстві. International scientific and practical conference “Challenges of hybrid war: information dimension”: conference proceedings, August 16-17, 2019. Vilnius: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. рр.109-112.
 • Подолян Г. П. Проблеми освіти в контексті досвіду впровадження дисципліни «Професійна та корпоративна етика» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Scientific and pedagogic internship “Social sciences educationasa component of the education system in Ukraine and EU countries”: Internship proceedings, March 25 – April 5, 2019. Wloclawek, Republic of Poland, 2019. рр.43-46.
 • Подолян Г. П. Символічні елементи в культурі коміксів. Символічні виміри візуальної культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, МСУМК, 11-12 жовтня 2019 р.). Київ: Видавництво «Міленіум», 2019. С.65-70.
 • Подолян Г.П. До питання актуальності сучасних компаративних досліджень. Українські культурологічні студії, 2019.  №1 (4). С.21-24.
 • Подолян Г.П. Проблеми соціальної поляризації у сучасних містах. Українські культурологічні студії, 2019. №2 (4). C.92-97.
 • Рихліцька О.Д. Символи народного мистецтва та їх сучасна інтерпретація. Міжнародна науково-практична конференції «Символічні виміри візуальної культури» (м. Луцьк, МСУМК,11-12 жовтня 2019р.), 2019.
 • Рихліцька О.Д. Феномен міста: соціокультурні виміри. Українські культурологічні студії, 2019. №2(5). С.26-31.
 • Рогожа М.М. Символічний капітал і морально неприпустиме в інтелектуальних практиках сучасного університету. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Філософські науки / [гол. ред. Г. Є. Киричук, відп. ред. Н. А. Сейко]. Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. Вип. 2 (86). С. 71-82.
 • Стоян С. П. Трансформації символічної мови архітектури в сучасному просторі міста: колізії діалогу та конфронтації. Українські культурологічні студії, 2019. № 2(5). С. 98 – 102.
 • Стоян С.П. Багатовимірність символічного всесвіту Романа Романішина.  Збірник наукових праць «Культурологічна думка, 2019. № 16. С. 128 – 135.
 • Стоян С.П. Проблема символу в теоретичних концепціях Й. Гете, Ф. Шиллера та К. Зольгера. Гілея: науковий вісник, 2019. Вип. 147 (№8), Ч. 2. С. 153 – 157.
 • Тормахова А.М. Creative industries in city. The days of science of the faculty of philosophy-2019. International Scientific Conference, April 23-24, 2019. Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2019. p.121.
 • Тормахова А.М. Взаємодія міста та візуальних медіа технологій крізь призму Urban Studies. Культура і сучасність. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ. №1. С.37-42.
 • Тормахова А.М. Візуальні практики та мистецтво в інтернет-просторі. Художня культура. Актуальні проблеми. Щорічний наук. журнал. Київ: ІПСМ НАМ України. Вип.15, ч.1. С.95-98.
 • Тормахова А.М. Вплив креативних індустрій на візуальний образ міста. Українські культурологічні студії, 2019. № 1(4.) С.70-72.
 • Тормахова А.М. Симулякри та візальна культура. Символічні виміри візуальної культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, МСУМК, 11-12 жовтня 2019 року). Київ: Міленіум, 2019. С.95-96.
 • Тормахова А.М. Сучасна архітектура та візуальний образ міста. Українські культурологічні студії, 2019. № 2(5). С.102-104.
 • Шинкаренко О.В. Мораль та етика в після постмодерній перспективі. Гілея: науковий вісник, 2019. Вип.145. С.179-182.
 • Шинкаренко О.В. Рецензія на монографію І.І.Маслікової «У пошуках спільного блага: етичні колізії соціальних практик» (К.: Міленіум, 2018. 338 с.). Українські культурологічні студії, 2019.  №2(5). С.106-107.
 • •Zhyvohliadova I.V. Contemporary artistic practices of cultural communication: problematization of co-creation opportunities. International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture, 2019. 1 (1). рр.122-132.
 • Butsykina Y. Cultural dimensions of design practices and their theoretical justification. "The Days of science of the Faculty of Philosophy - 2019", International Scientific Conference (2019: Kyiv). International Scientific Conference "The Days of science of the Faculty of Philosophy - 2019", April 23-24, 2019: [Abstracts] / Ed.board: A. Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2019. рр.101 –102.
 • Korobko M. The problem statement of rethinking the role of TV series. "The Days of science of the Faculty of Philosophy - 2019", International Scientific Conference (2019 : Kyiv). International Scientific Conference "The Days of science of the Faculty of Philosophy - 2019", April 23-24, 2019: [Abstracts] / Ed.board: A. Konverskyi [and other]. - Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2019. Р.107.
 • Panchenko V.I. Metaphor and myth as elements of artistic language. Українські культурологічні студії, 2019. № 2(5). С.20–26.
 • Pavlova O. Interaction specifics of political and comic in popular culture. International Journal of Slavic Studies. Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. № 1. рр. 99 – 108.
 • Rykhlitska  O. Тopical issues of professional and ethical education of modern Ukraine. Social sciences education as a component of the education system in Ukraine and EU countries. Wloclawek, Republic of Poland, 2019. pp.43-47.
 • Stoian S. Pavel Makov`s world of symbolic meanings. The days of science of the faculty of philosophy-2019. International Scientific Conference, April 23-24, 2019. Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2019. pp.96-97.
 • Tormakhova A. Androgyny in the context of current visual fashion space: philosophical and culturological aspect. Антропологічні виміри філософських досліджень. Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2019. Вип. 15. С.82-91. (Web of Science).
 • Zhyvohliadova I.V. Musical creation of  "human" as a sense-making sensuous way of forming a cultural space. Українські культурологічні студії, 2019. № 1(4).С. 53 – 57.

2018

 • Буцикіна Є. О. Епістемологічний вимір культури дизайну в межах історичних студій  єтіла Фаллана. Українські культурологічні студії, 2018. № 2 (3). С. 5 – 8.
 • Буцикіна Є. О. Етичний кодекс як інструмент регуляції професійної та організаційної діяльності в сфері сучасного мистецтва. Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року) / редкол.: А. Є. Конверський та ін. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. С.118 –122.
 • Буцикіна Є. О. Роль експерта в розвитку сектору культурної спадщини в Україні. Дні науки філософського факультету – 2018», Міжнар. наук. конф., 26-27 квіт. 2018 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: У. В. Мовчан [та ін.]. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. Ч. 3.  С.137 – 139.
 • Гриценко В.С. Гуманітарна ерудиція у фахових компетенціях культуролога. Українські культурологічні студії, 2018. №2 (3). С.58 – 61.
 • Гриценко В.С. Мистецтво як польовий простір культурології. Дні науки філософського факультету – 2018: міжнар. наук. конф. (26-27 квітня 2018): [матеріали доп. та виступів]. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". Ч. 3. С.145-147.
 • Гриценко В.С. Садово-паркове мистецтво як територія олюднення.  Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2018. Вип.29. C.140-145.
 • Коробко М. "Професійна етика", "Корпоративна етика" та "Етикет": проблема розрізнення понять. Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року) / редкол.: А. Є. Конверський та ін. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2018. С. 37-40.
 • Коробко М.І. Переосмислення ролі телесеріалів: розважальний контент, засіб пропаганди чи міф. Українські культурологічні студії, 2018. №2(3). С. 65-69.
 • Маслікова І.І. Крос-культурні дослідження в оцінці суспільного життя. Викладання логіки та перспективи її розвитку VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Викладання логіки та перспективи її розвитку», 17-18 травня 2018 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. С. 42-43.
 • Маслікова І.І. Професійна та корпоративна етика для політологів: цілі, завдання та змістовне наповнення навчальної дисципліни. Матеріали науково-практичної конференції «Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання (Київ, 23-24 листопада 2018 р.), 2018. С. 67-71.
 • Нападиста В.Г. Професійні та корпоративні етики у науково-практичному дискурсі сучасної України. Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року) / редкол.: А. Є. Конверський та ін. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. С. 7 – 9.
 • Нападиста В.Г. Україна в контексті викликів та загроз: погляд з країн Балтії. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. Вип.1 (93). С. 243 – 268.
 • Павлова О. Ю. Мімезис і проблема способу сигніфікації: філософсько-естетичний аспект. Вісник  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, 2018. № 1(3). С.18–21.
 • Павлова О.Ю. Семантичний зсув службової архітектури. Українські культурологічні студії, 2018. № 2(3). С. 33 – 38.
 • Подолян Г. П. Деонтологія у професійній етиці. Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року) / редкол.: А. Є. Конверський та ін. Київ: ВПЦ "Київський університет".  С.14-17.
 • Подолян Г.П. Соціальні засади корпоративної культури. Українські культурологічні студії, 2018. №1(2). С.32-36.
 • Рихліцька О.Д. Морально-етичні проблеми інформаційного простору. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць/за ред. Журби М.А. Монреаль: CPM “ASF”, 2018.  С.23-25.
 • Стоян С. П. Символізм у творчості українських митців Миколи Стороженка та Олексія Анда. Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018», 2018. Ч. 2. С. 153-155.
 • Тормахова А.М. Глобалізація та транскультурація в музичній культурі XX-XXI століть. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ.: Міленіум, 2018. № 2. С.134-138. (Web of Science)
 • Тормахова А.М. Етичні аспекти професійної діяльності митця. Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року) / редкол.: А. Є. Конверський та ін. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2018. C.113-115
 • Тормахова А.М. Інтонаційна єдність як фактор інтеграції задуму (на прикладі Другого концерту для віолончелі з оркестром Геннадія Ляшенка). Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2018. Вип. 122. С.42-52
 • Тормахова А.М. Міжнародна наукова конференція «Сучасне мистецтво в епоху цифрових медіа / ЗМІ» Українські культурологічні студії, 2018. №2 (3). С.77-79.
 • Тормахова А.М. Поняття «постгендер» в контексті сучасної культурологічної думки. Дні науки філософського факультету – 2018: міжнар. наук. конф. (26-27 квітня 2018): [матеріали доп. та виступів]. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". Ч. 3. С.161-162.
 • Тормахова А.М. Трансфемінізм та його вплив на візуальні практики трансмедіа. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2018. Випуск 29. С.131-135.
 • Тормахова А.М., Тормахова В.М. Полістилістика в музиці Джона Зорна як прояв постмодернізму. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : Міленіум, 2018. Вип. (10). С.172-177.
 • Шинкаренко О.В. «Культурний поворот» як запит до культурології. Українські культурологічні студії, 2018. № 1(2). С.55-58.
 • Pavlova O.Y Politically-technological potential of cultural practices in ukrainian perspective. Ukrainian Policymaker, 2018. Volume 2. рр. 20 – 26.