Кафедра політичних наук


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
НАУКОВА РОБОТА

Історична довідка про кафедру

Кафедра політичних наук була створена 1963 року як кафедра наукового комунізму для забезпечення викладання в університеті наукового комунізму (соціально-політичної теорії марксизму) – обов’язкової на той час навчальної дисципліни на всіх спеціальностях закладів вищої освіти СРСР. Наприкінці 70-х років на її базі було створено три кафедри наукового комунізму: філософського факультету, гуманітарних факультетів і природничих факультетів.

Кафедра наукового комунізму філософського факультету була базовою у підготовці фахівців за спеціальністю «Науковий комунізм» для СРСР і майже 30 зарубіжних країн. З розпадом у 1991 році СРСР і соціалістичної системи загалом дисципліна «Науковий комунізм» втратила своє наукове, педагогічне і світоглядне значення. В незалежній Україні відбувся  перехід до викладання політичних наук (політології) як обов’язкової навчальної дисципліни на всіх спеціальностях закладів вищої освіти і підготовки фахівців за спеціальністю «Політологія». В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка підготовка фахівців за спеціальністю «Політологія» була започаткована ще за часів СРСР  - з 1989/1990 навчального року. У процесі становлення в університеті політичних наук і спеціальності «Політологія» змінювалась назва кафедри: спершу вона була реорганізована в кафедру соціально-політичних проблем сучасного суспільства (1990), потім – у кафедру теорії та історії соціально-політичних відносин (1991), а згодом – у кафедру політичних наук (1992). Назва «кафедра політичних наук» (а не «кафедра політології») зумовлена тим, що кафедра забезпечує викладання не однієї дисципліни – «політології», а багатьох політологічних дисциплін на спеціальності «Політологія». Розроблений кафедрою навчальний план спеціальності «Політологія» було покладено в основу державного стандарту з цієї спеціальності. Більшість навчальних програм фахових дисциплін спеціальності «Політологія» вперше в Україні було підготовлено викладачами кафедри.

З часу створення кафедри і до 1972 року її очолював доктор історичних наук, професор Йосип Ремезовський, фахівець у галузі історії. В 1972-1989 роках кафедрою керував доктор філософських наук, професор Володимир Антоненко, наукова спеціалізація – філософія, естетика. З вересня 1989 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор Шляхтун Петро Панасович, фахівець у галузі політології та конституційного права. В різні роки чисельний склад кафедри коливався у межах 10-15 осіб, викладачі кафедри мали наукові ступені і вчені звання. На кафедрі в різні часи її історії працювали:

доктор філософських наук, професор О.В. Лазоренко

доктор філософських наук, професор О.Є. Маноха

доктор філософських наук, професор М.Г. Сирцов

кандидат історичних наук, доцент А.Д. Залевський

кандидат історичних наук, наук С.Г. Фіногеєв

кандидат філософських наук, доцент В.Ю. Вілков

кандидат історичних наук, доцент В.Б. Гарін

кандидат філософських наук, доцент Ю.П. Зарицький

кандидат філософських наук, доцент О.Г. Ковш

кандидат філософських наук, доцент С.М. Круглов

кандидат філософських наук, доцент І.Г. Мотовілов

кандидат філософських наук, доцент Г.М. Озадовський

кандидат філософських наук, доцент Г.Т. Федоров.

Станом на початок 2023 року у складі кафедри  нараховувалось дев’ять штатних викладачів: доктор філософських наук, професор Шляхтун Петро Панасович; доктор політичних наук, професор Малкіна Ганна Миколаївна; доктор політичних наук, професор Салтовський Олександр Іванович; доктор політичних наук, доцент Олещук  Петро Миколайович; доктор політичних наук, доцент Петренко Ігор Ігорович; кандидат політичних наук, доцент Гончарук  Валерій Петрович; кандидат філософських наук, доцент Кляшторний Микола Данилович;  кандидат філософських наук, доцент  Постригань Григорій Федорович; доктор філософії, асистент Войчук Аліна Юріївна, один викладач за сумісництвом – доктор політичних наук, професор Колюх Валерій Вікторович, а також два старших лаборанти – Москальчук Марина Миколаївна та Ткачук Євгенія Миколаївна.

Навчально-методична робота кафедри   

З 1998 року кафедра забезпечувала підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». Після прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» (2014) кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітніми програми в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія» на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) і науковому рівнях вищої освіти за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» (аспірантура) і «доктор наук» (докторантура). На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти забезпечуються спеціалізації «Політичний менеджмент» і «Політичні комунікації», на другому (магістерському) рівні – спеціалізації «Теоретична політологія» і «Прикладна політологія».

Викладачі  кафедри читають на спеціальності «Політологія» такі авторські навчальні курси (обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни): доцент Валерій Гончарук: «Виборчі системи», «Виборчі технології», «Електоральна політологія», «Публічне адміністрування»; доцент Микола Кляшторний: «Загальна теорія політики», «Основи елітології», «Історія зарубіжної політичної думки», «Політична іміджелогія»; професор Валерій Колюх: «Парламентаризм», «Політологічна теорія держави», «Сучасний український конституціоналізм»; професор Ганна Малкіна: «Вступ до політології», «Політична відповідальність», «Сучасна політична наука в США», «Сучасна зарубіжна політологія»; доцент Петро Олещук: «Інтернет-технології в політиці», «Зв’язки з громадськістю у політичній сфері», «Політична семіотика», «Політичні технології»;  доцент Ігор Петренко: «Аналіз державної політики», «Методи політичних досліджень», «Політична ризикологія», «Політичне рішення»; доцент Григорій Постригань: «Загальна теорія політики», «Політична мова», «Практична політологія»; професор Олександр Салтовський: «Загальна та соціальна екологія»,  «Історичні форми української державності», «Історія політичної думки України»; професор Петро Шляхтун: «Вступ до університетських студій», «Методика викладання соціально-політичних дисциплін у закладах вищої освіти», «Соціальні засади політики», «Сучасний зарубіжний конституціоналізм». Асистент Аліна Войчук проводить семінарські заняття з навчальних дисциплін «Вступ до політології», «Загальна теорія політики», «Сучасний зарубіжний конституціоналізм», «Сучасний український конституціоналізм».

У межах проблематики навчальних курсів викладачами кафедри підготовлено і видано, зокрема, такі підручники і навчальні посібники:

Кляшторний М.Д. Історія російської політичної думки : посібник. – Ніжин, 2016; Салтовський О.І. Основи соціальної екології : навчальний посібник. – К., 2004; Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки) : підручник. – К., 2002, 2003, 2005; Шляхтун П.П.Конституційне право України : підручник. – К., 2008, 2010; Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія) : підручник. – К., 2010; Шляхтун П.П.Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навчальний посібник. – К., 2011; Шляхтун П.П.Сучасний зарубіжний конституціоналізм (основні поняття та інститути) : підручник. – К., 2021.

На кафедрі значна увага приділяється підготовці навчально-методичної літератури, зокрема навчально-методичних комплексів. Останнім часом викладачі кафедри підготували та опублікували такі навчально-методичні комплекси: Кляшторний М.Д. Основи елітології. Курс лекцій. 2022 р. (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Images/Kafedry/Polit_nauk/osnovy_elitologii_klashtornyj.pdf); Постригань Г.Ф.. Практична політологія. Курс лекцій.2021р.(http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Images/Kafedry/Polit_nauk/lekcii_z_praktychnoyi_politologii.pdf); Малкіна Г.М. Політична відповідальність. Навчально-методичний комплекс  дисципліни. 2021 р. (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Programy%202017/Political_Science/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1.pdf); Колюх В.В. Сучасний український конституціоналізм. Навчально-методичний комплекс  дисципліни. К: Вадекс, 2022. 68 с.;  Колюх В.В.. Парламентаризм. Навчально-методичний комплекс дисципліни. К: Вадекс, 2022. 36 с.

Викладачі кафедри керують політологічною, науково-виробничою і педагогічною (асистентською) практикою студентів, написанням студентами курсових і кваліфікаційних робіт.

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри відбувається у формі стажування без відриву від освітнього процесу. Стажування може відбуватися в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Науковій бібліотеці Київського університету імені Михайло Максимовича.

Наукова робота кафедри 

Основні напрями науково-дослідницької роботи кафедри: історія політичної думки, політичні проблеми державотворення України, політичні технології, правове регулювання політичних відносин. Всі викладачі кафедри свого часу захистили кандидатські дисертації, асистент Аліна Войчук 2020 року захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Політологія». П’ять викладачів кафедри захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук: Петро Шляхтун. Методологічні проблеми дослідження соціально-класової структури сучасного буржуазного суспільства (1988); Олександр Салтовський. Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття) (2003); Ганна Малкіна. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект) (2011); Валерій Колюх. Сучасний конституційний процес в Україні (політологічний аналіз) (2016); Петро Олещук. Новітні політичні технології інформаційного впливу (2019); Ігор Петренко. Аналітичні центри як суб’єкти формування публічної політики (2019). Під керівництвом доктора філософських наук, професора Петра Шляхтуна захищено 18 кандидатських, чотири докторських дисертацій, у тому числі дві дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Політологія».

Основні наукові праці викладачів кафедри: Малкіна Г.М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект) : монографія. – К., 2010; Колюх В.В. Сучасний конституційний процес в Україні (політологічний аналіз) : монографія. – К., 2015; Олещук П.М. Новітні політичні технології інформаційного впливу : монографія. – К., 2018; Петренко І.І. Аналітичні центри як суб’єкти формування публічної політики : монографія. – К., 2018; Салтовський О.І. Основи соціальної екології : курс лекцій. – К., 1997; Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття) : монографія. – К., 2002; Шляхтун П.П. Парламентаризм: словник-довідник. – К., 2003; Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів. – К., 2005;  Шляхтун П.П.Політологічний термінологічний словник. – К., 2015. Шість викладачів кафедри мають публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus  і  Veb of  Science. Викладачі  Петро Шляхтун, Ганна Малкіна, Валерій Колюх, Ігор Петренко мають наукові публікації англійською мовою у зарубіжних виданнях.  Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні щорічної міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – [рік]». Наукове співробітництво з вітчизняними та зарубіжними партнерами полягає, зокрема,  у співпраці з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Зеленогурським університетом (Республіка Польща) та факультетом політології і міжнародних відносин університету імені Матея Бела міста Банська-Бистриця (Словаччина).

У 2014–2017 роках в докторантурі по кафедрі перебувала Лілія Макаренко, яка 2018 року успішно захистила докторську дисертацію на тему «Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні». В аспірантурі на кафедрі навчаються в середньому 6-8 аспірантів, один-два  з яких щорічно закінчують навчання (можливі академвідпустки). 2020 року навчання в аспірантурі закінчила і захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Аліна Войчук.  У 2021 році дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії захистив випускник аспірантури Андрій Рудик, 2022 року аспірантуру закінчила і захистила дисертацію Мирослава Майніна. Ефективність докторантури становить 100%, ефективність аспірантури за освітньо-науковою програмою «доктор філософії» за спеціальністю «Політологія»  становить 80%. Публікаційна активність аспірантів в основному обмежується офіційними вимогами щодо кількості і виду публікацій при захисті дисертації.

2020 року освітньо-наукова програма «доктор філософії» за спеціальністю «Політологія» була акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК НА 2022-2026 рр.