Кафедра філософії гуманітарних наукІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАУКОВА РОБОТА

Історична довідка про кафедру

Кафедра філософії гуманітарних наук офіційно заснована у 1963 р. Проте її справжня історія розпочалася набагато раніше, оскільки витоки цієї структури належать до створення у листопаді 1943 р. загальноуніверситетської кафедри філософії. Починаючи з 1944 – 1945 навчального року, у зв’язку з відкриттям філософського факультету, виникає безпосередній попередник нинішньої кафедри – кафедра діалектичного та історичного матеріалізму. 1963 року кафедра отримала назву «Кафедра філософії гуманітарних факультетів», з 1996 р. вона діє як «Кафедра філософії гуманітарних наук».

Біля витоків створення та становлення кафедри стояли визначні вітчизняні філософи-педагоги, академіки – П. В. Копнін та В. І. Шинкарук.

З 1963 по 1969 р. кафедру очолював член-кореспондент АН УРСР, професор Д. Х. Острянин, відомий фахівець з історії філософської думки в Україні, у 1969 – 1972 рр. – професор І. М. Карнаухов, наукові розробки якого стосувалися проблем соціальних революцій та політичної організації суспільства. З 1973 по 1978 р. завідувачем кафедри був професор М. В. Дученко, який у своїх наукових розвідках досліджував проблеми теорії пізнання й ідеології. У 1978 – 1996 рр.  посаду завідувача кафедри обіймав професор І. Ф. Надольний, коло наукових інтересів якого посідали філософські проблеми моралі та виховання людини, функціонування суспільства. У цей час на кафедрі починають активно розроблятися проблеми соціальної філософії: питання критеріїв соціального прогресу; формування особистості; морального виховання молоді; духовних орієнтацій суспільства тощо.

У 1997 – 2006 рр. кафедру очолює академік НАН України, академік НАПН України, професор Л. В. Губерський. Саме в цей період на кафедрі започатковуються сучасні напрями наукових досліджень: світоглядно-методологічний аналіз проблем взаємозв’язку культури, ідеології, особистості; філософське осмислення геополітичних процесів та міжнародних політичних відносин.

З 2007 по 2021 р. посаду завідувача кафедри обіймав професор А. О. Приятельчук, який приділяв особливу наукову увагу сутнісним вимірам та проблемам філософії бізнесу, феномену економічної свідомості, розробив оригінальний авторський навчальний курс «Філософія бізнесу», в межах якого проводив детальний аналіз бізнес-процесів крізь призму філософської рефлексії.

Яскравою сторінкою історії кафедри є те, що тут тривалий період працювали досвідчені викладачі, життєвий шлях яких тісно переплівся з війною проти нацистських загарбників: професори М. П. Гончаренко, І. М. Карнаухов, А. Т. Нелеп, Є. Г. Федоренко, доценти Ф. Ф. Байкін, І. Є. Гвоздік, П. П. Курочкін, Т. К. Мартиненко, С. Ф. Решетник, М. І. Семашко, К. А. Ткаченко, В. О. Шовкопляс.

Протягом багатьох років кафедра була і залишається своєрідною школою виховання і формування кадрів, які успішно працювали й сьогодні працюють на відповідальних громадських і державних посадах: член-кореспондент НАН України, академік АПН України, професор В. П. Андрущенко, академік НАН України, академік АПН України, професор Л. В. Губерський, професор М. В. Дученко, професор І. М. Карнаухов, академік НАН України, професор А. Є. Конверський, професор І. Ф. Надольний, професор А. Т. Нелеп, член-кореспондент АН УРСР, професор Д. Х. Острянин, професор А. О. Приятельчук, професор П. І. Скрипка та ін. Зокрема, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, професор В. П. Андрущенко працював першим заступником міністра освіти України, нині – ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; член-кореспондент АН УРСР, професор Д. Х. Острянин працював директором Інституту філософії АН УРСР; професор М. В. Дученко – деканом підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету імені Тараса Шевченка; професор І. Ф. Надольний – заступником міністра освіти УРСР; професор А. Т. Нелеп – директором Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук Київського державного університету імені Тараса Шевченка; академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, професор Л. В. Губерський – ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008 – 2021 рр.), Заслужений працівник освіти України, Почесний доктор Національної академії наук України, має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України; Декани філософського факультету професор І. Ф. Надольний (1977 – 1987 рр.) та академік НАН України, Заслужений працівник освіти України, професор А. Є. Конверський (з 1995 р.) – вихованці кафедри. Професор І. В. Бойченко був нагороджений знаком «Відмінник освіти України», професор А. О. Приятельчук мав почесне звання «Заслужений працівник освіти України», професор П. І. Скрипка – «Заслужений працівник вищої школи України». Доцент В. П. Розумний брав участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

 

Завідувачі кафедри філософії гуманітарних наук

 

 

 

ОСТРЯНИН ДАНИЛО ХОМИЧ

(30.12.1906, с. Більське, Полтавської обл.

 –  17.05.1988, м. Київ)

Доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АН УРСР.

 

У 1929 році закінчив філософсько-атеїстичний факультет Українського інституту Комуністичного виховання. З 1930 року по 1932 рік – аспірант атеїстичного відділу Українського науково-дослідного інституту педагогіки. Протягом 1930-1945 років працював доцентом, завідувачем кафедр філософії галузевих інститутів міста Харкова. У 1943 році Д. Х. Острянину присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук. З 1945 року по 1952 рік працював завідувачем кафедри діалектичного та історичного матеріалізму Харківського державного університету і за сумісництвом завідувач консультаційним пунктом заочної Вищої партійної школи при ЦК ВКП(б).

З 1952 року починається «київський період» діяльності вченого. Протягом десяти років (1952-1962 рр.) Д. Х. Острянин очолює Інститут філософії АН УРСР. Під його керівництвом було поглиблено дослідницьку роботу у сфері вивчення історії філософської та суспільно- політичної думки українського народу, написано низку монографій. У 1953 році вчений захистив докторську дисертацію на тему: «Боротьба І. Мечникова за матеріалізм в природознавстві», а в 1957 році його обрано членом-кореспондентом АН УРСР.

У Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка Д. Х. Острянин працював з 1963 по 1985 рік на посадах: завідувач кафедри діалектичного й історичного матеріалізму гуманітарних наук (1963-1969 рр.); завідувач кафедри історії філософії (1975-1985 рр.); професор-консультант кафедри історії філософії (1985 р.).

Викладав нормативні та спеціальні курси: «Діалектичний та історичний матеріалізм» для студентів філософського факультету, «Історія філософії народів СРСР», «Історія філософії України», «Боротьба за матеріалізм і діалектику у вітчизняному природознавстві».

Головні напрями наукових досліджень: проблеми діалектичного та історичного матеріалізму, філософські питання природознавства, історія філософської думки українського і російського народів.

Під керівництвом Д. Х. Острянина захищено 5 докторських та 80 кандидатських дисертацій.

Автор близько 250 наукових робіт, в тому числі 9 монографій, серії брошур, численних статей, основними з яких є: Світогляд О. М. Радищева. – К., 1953; І. І. Мечников у боротьбі за матеріалізм у природознавстві. – К., 1954; Очерки по истории философии и общественно-политической мысли народов СССР. – М., 1959; История философии. - Т. IV- V. – М., 1959-1961; Історія філософської думки на Україні. – К., 1963, (у співавт.); Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1966 (у співавт.); Розвиток матеріалістичної філософії на Україні. – К., 1971 та ін.

Д. Х. Острянин, як член головної редакційної колегії, брав участь в редагуванні «Української Радянської Енциклопедії» (17 томів), був організатором і відповідальним секретарем міжвідомчого наукового збірника «Проблеми філософії», входив до складу редколегій часописів «Вісник АН УРСР» (1952-1963 рр.), «Вопросы философии» (1962- 1963 рр.), «Вісник Київського університету. Серія: Суспільні науки» (1963-1975 рр.), «Наука і життя» (1953-1965 рр.), «Наука і суспільство» (1966-1971 рр.), «Філософська думка» (1969-1977 рр.), «Вісник Київського університету. Питання філософії» (1980-1985 рр.).

Протягом багатьох років вчений був членом Президії Республіканського об’єднання по розповсюдженню політичних і наукових знань, членом редакційної ради Держкомвидаву УРСР, редакційно- видавничої ради при Президії АН УРСР, Наукової ради АН УРСР з комплексної проблеми «Філософські питання природознавства», членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в АН УРСР, Київському університеті, Харківському університеті, Інституті історії партії при ЦК Компартії України. Входив до складу експертної комісії Комітету з Ленінських і державних премій та експертної ради ВАК.

За сумлінну педагогічну і науково-дослідницьку роботу Д. Х. Острянин удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки УРСР» (1972 р.), нагороджений орденами: «Знак  пошани» (1948 р.), «Трудового Червоного Прапора» (1953 р.); медалями: «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.» (1946р.), «Двадцять років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.» (1966р.), «Тридцять років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.» (1975 р.), «Ветеран праці» (1978 р.), «Сорок років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.» (1985 р.).

  

 

 

КАРНАУХОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

(28.12.1921, м. Краматорськ, Донецької обл. – 2006, м. Київ)

Кандидат філософських наук, професор.

 

У 1951 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському університеті працював з 1951 по 1996 рік. З 1951 року працював асистентом, старшим викладачем, а з 1967 року – доцентом та згодом професором кафедри філософії гуманітарних наук. У 1966 – 1972 роках працював проректором Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з вечірнього та заочного навчання. З 1969 по 1972 рік очолював кафедру філософії гуманітарних факультетів (наук). І. М. Карнаухов був членом вченої ради університету та вченої ради філософського факультету.

З 1969 року по 1975 рік читав лекції з проблем соціально-політичної структури суспільства в Лейпцігському, Дебреценському, Ягеллонському університетах, а також відвідував з метою виконання науково-педагогічних завдань університету ЧСР, Кубу, ГДР, Польщу, Угорщину та інші країни. Протягом 1981 – 1983 років читав лекції з історичного матеріалізму слухачам суспільних наук в Гаванському університеті та викладачам-суспільствознавцям Центрального університету в Санта-Клара, а також викладав спеціальні курси «Марксистсько-Ленінська теорія соціалістичної революції та ідеологічна боротьба», «Політична організація соціалістичного суспільства». Тривалий час І. М. Карнаухов був радником Міністерства вищої освіти Республіки Куба.

Викладав нормативні курси: «Історичний матеріалізм», «Діалектичний матеріалізм», «Філософія», «Соціальна філософія», спецкурси з політичної організації суспільства, політичної культури.

Головні напрями наукових досліджень: методологічні проблеми дослідження суспільства та його духовного життя, політична система і політична організація суспільства.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, основними з яких є: Політична організація суспільства. – К.,1973; Соціальна революція. – К.,1973 та багато інших робіт.

У 1981 році професору І. М. Карнаухову присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР». Нагороджений орденами: «Орденом Леніна», «Вітчизняної війни ІІ ст.», «Червоного Прапора» (1944 р.), «Червоної зірки» (1945 р.), «Знак Пошани» (1961 р.), «Трудового Червоного Прапора» (1971 р.), медалями та Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

  

 

 

ДУЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

(04.09.1931, с. Шевченково, Коростенського р-ну, Житомирської обл. – 1988, м. Київ)

Доктор філософських наук, професор.

 

У 1955 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Протягом 1955 – 1958 років навчався в аспірантурі на кафедрі діалектичного й історичного матеріалізму. У 1961 році захистив кандидатську, а в 1970 році – докторську дисертацію.

З 1959 по 1988 рік працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри діалектичного матеріалізму. З 1973 по 1978 рік очолював кафедру філософії гуманітарних факультетів (наук), а з 1978 року по 1988 рік працював завідувачем кафедри діалектичного матеріалізму філософського факультету.

Протягом 1962 – 1973 років виконував обов’язки декана підготовчого факультету для іноземних громадян, заступника директора Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Викладав нормативні курси: «Діалектичний матеріалізм», «Вступ до спеціальності», читав спеціальні курси: «Філософія і спеціальні науки», «Пізнання й ідеологія».

Головні напрями наукових досліджень: теорія пізнання, діалектика суб’єкта і об’єкта пізнання, взаємозв’язок науки та ідеології. Дослідження стосувалися не лише гносеологічного характеру, а й світоглядно-діяльнісного аспекту людського буття, що характерно для Київської філософської школи.

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних публікацій, основними з яких є: Категорії суб’єкта і об’єкта в теорії пізнання діалектичного матеріалізму. – К., 1964; Проблема об’єкта в марксистсько-ленінській теорії пізнання. – К., 1970; Природа людського пізнання. – К., 1971; Методологія наукового пізнання і революційної дії. – К., 1980 (у співавт.); Методологічні проблеми суспільствознавства. – К., 1980 (у співавт.); Пізнання й ідеологія. – К., 1980; Філософсько-соціологічні проблеми сучасності. – К.,1980 (у співавт.); Матеріалістична діалектика – методологічна основа розвитку науки. – К., 1980 (у співавт.); Взаємозв’язок теорії і практики. – К., 1981.

Нагороджений орденом «Знак Пошани» та медалями

  

 

 

НАДОЛЬНИЙ ІВАН ФЕДОТОВИЧ

(15.11. 1936, с. Ступник, Хмільницького р-ну, Вінницької обл. –

07. 12.2022, м. Київ )

Доктор філософських наук, професор.

 

У 1960 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1960 року по 1996 рік (з перервою) працював в університеті старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних факультетів (наук). У 1965 році захистив кандидатську, а в 1972 році – докторську дисертацію.

Протягом 1969 – 1972 років працював завідувачем сектору вузів Відділу науки і навчальних закладів ЦК Компартії України. З 1972 по 1975 рік – заступник Міністра освіти УРСР. Протягом 1972 – 1974 років був членом комісії України в справах ЮНЕСКО, а в 1973 – 1975 роках – член Українського комітету захисту миру. З 1977 по 1987 рік – декан філософського факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

У 1978 – 1996 роках працював завідувачем кафедри філософії гуманітарних факультетів (наук). У 1996 – 1998 роках – помічник ректора Української академії державного управління при Президентові України, а з 1998 року і по 2007 рік працював професором кафедри соціальної й гуманітарної політики (пізніше – філософії й методології державного управління) Національної академії державного управління при Президентові України. З 2007 року по 2022 рік – завідувач кафедри філософії Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

Викладав нормативні курси: «Філософія», «Соціальна філософія», а також спеціальні курси з теорії формування особистості.

Під науковим керівництвом І. Ф. Надольного успішно захищено 5 докторських і 65 кандидатських дисертацій з філософських наук.

Головні напрямки наукових досліджень: філософські проблеми моралі та виховання людини, предметна сфера соціальної філософії, філософія управління, філософія освіти.

Іван Федотович Надольний є автором понад 370 наукових та навчально-методичних праць, основними з яких є: Прогрес і особистість. – К.: Київ. ун-т, 1970; Людина і мораль. – К.: Політвидав. України, 1972; Науково-технічна революція і мораль. – К.: Знання, 1976; Социализм и личность. – К.: Вища школа, 1978 (у співавт.); Соціологічні проблеми управління моральним вихованням молоді. – К.: Знання, 1981 (у співавт.); Моральна культура особи. – К.: Вид-во при КДУ ВО «Вища школа», 1986 (у співавт); Идеология и социальная практика масс. – К.: Из-во при КГУ ПО «Вища школа», 1988 (у співавт.); Духовне оновлення суспільства. – К.: Либідь, 1990 (у співавт.); Молодёжь в нравственном возрождении общества. – К, 1992, (у співавт.); Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. – К.: Київ. ун-т, 1994 (у співавт); Конституція України – Основний закон суспільства, держави, людини. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1997 (у співавт.); Україна: поступ у ХХІ століття: науково-методологічні поради лектору. – К.: Вид-во УАДУ, 2000 (у співавт.); Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби. – 2006 (у співавт.); Філософія: Навчальний посібник. - 1-8 вид. – К., 2000-2011 (у співавт.); Філософія. Словник-довідник. Навчальний посібник. – 3-є вид. – К., 2011 (у співавт.); Толерантність як принцип діяльності суб’єкта комунікації // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2011. – №3; Світогляд – ключова проблема пізнання та діяльність // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2011. – №1.

І.Ф. Надольний входив до складу редколегій наступних часописів: «Проблеми філософії. Міжвідомчий науковий збірник» (1967 – 1987 рр.), «Вісник Київського університету. Питання філософських наук» (1978 – 1987 рр.), «Філософська думка» (1978 – 1986 рр.), «Философские науки. Научные доклады высшей школы» (1980 – 1987 рр.), «Наука і суспільство» (1980 – 1987 рр.), «Українознавство» (2001 – 2009 рр.), «Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва» (2001 – 2009 рр), «Дивосвіт» (2005 – 2010 рр.), «Культура і сучасність. Альманах» (2003 – 2009 рр.), «Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту» (2003 – 2010 рр.).

Був членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі філософських наук, теорії та історії культури, державного управління, українознавства.

Професор І.Ф. Надольний був удостоєний державних нагород та почесних відзнак, зокрема йому присвоєно почесне звання України «Заслужений працівник освіти України» (2000 р.), відзначено премією ім. М. Островського (1968 р.), нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1968 р.), Орденом «Знак пошани» (1984 р.), медаллю К. Ушинського (2006 р.), знаком «Петро Могила» (2005 р.) та ін.

 

 

 

 

ГУБЕРСЬКИЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ

(04.10.1941 р. н., м. Миргород, Полтавська обл.)

Доктор філософських наук, професор, академік НАН України.

 

Навчався на філософському факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1964-1969 рр.) та в аспірантурі філософського факультету Університету (1970-1973 рр.). У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. З 1973 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: асистент (1973-1976 рр.), старший викладач (1976-1980 рр.), доцент (1980-1989 рр.), професор кафедри філософії гуманітарних наук (з 1989 р.), заступник декана філософського факультету (1980-1982 рр.), завідувач кафедри філософії гуманітарних наук (1997-2006 рр.).

1976 - 1978 pp. – радник Центрального університету Республіки Куба.

1982 - 1988 pp. – проректор з міжнародних зв'язків Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

1988 - 1994 рр. – проректор з навчальної роботи.

1994 - 2008 рр. – директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2008 - 2020 рр. – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2021 р. – радник ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1995 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України. 1996 р. – академік АН ВШ України. 2010 р. – академік АПНУ. У 1997 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України, 2003 р. – академік НАН України.

Викладає нормативні курси: «Філософія» для студентів гуманітарних спеціальностей, «Людина і світ в середній школі» для студентів історичного факультету, «Філософія науки та інновацій» для аспірантів гуманітарних факультетів/інститутів Університету.

Під науковим керівництвом Леоніда Васильовича Губерського захищено 9 докторських і 16 кандидатських дисертацій з філософських наук.

Його наукові дослідження стосуються: світоглядно-філософської проблематики; філософських засад формування ідеології, шляхів та можливостей її впливу на людину і суспільство; методології філософії політики й міжнародних відносин; особливостей філософської рефлексії гуманітарного дискурсу; актуальних проблем духовного оновлення суспільства; філософських підвалин формування системи національної освіти, її функціонування та вдосконалення.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, з них 50 авторських і колективних монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема: Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного /. – К: Вікар, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010 (у співавт.); Людина і світ: Підручник /За ред. Л.В. Губерського, А.О. Приятельчука/. – К., 1999; Людина і світ. Підручник / За ред. Л.В. Губерського/. – К. Знання, 2007; Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навчальний посібник / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського/. – К.: Знання, 2009, 2012; Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Голова авт. кол. акад. НАН України Л.В. Губерський/. – Х.: «Фоліо», 2013, 2018; Нариси із сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії / За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського/. – К.: «ВАДЕКС», 2016; Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – К.: «ВАДЕКС», 2021.

Професор Л.В. Губерський удостоєний державних нагород та почесних відзнак:

-       Заслужений працівник народної освіти України (1996 р.).

-       орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (1999 р.),

-       орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня (2004 р.),

-       орден Держави (2009 р.),

-       Герой України (2009 р.),

-       орден Свободи (2013 р.).

Лауреат премій:

-       Премії НАН України імені Д. І. Чижевського (2003 р.),

-       Державної премії України в галузі освіти (2013 р.),

-       Державної премії України в галузі науки і техніки (2017 р.).

Має державні нагороди Республіки Болгарія (1997 р.), Італійської Республіки (1998 р., 2014 р.), Португальської Республіки (1999 р.), Грузії (2004 р.) та Республіки Польща (2013 р.).

Надзвичайний і Повноважний Посол України (2001 р.). Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010 р.). Почесний доктор Національної академії наук України (2021 р.).

Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Комітету з Державних премій України в галузі освіти, Президії Української Ради Миру, Президії НАН України, Почесний президент ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України», Віце-президент Товариства «Знання» України. Почесний доктор та професор низки зарубіжних і вітчизняних університетів.

Почесний громадянин міста Миргорода та міста Києва.

 

 

 

ПРИЯТЕЛЬЧУК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

 (23.08.1947, с. Крушинівка, Бершадського р-ну, Вінницької обл. –– 22.03.2021, м. Київ)

Кандидат філософських наук, професор.

 

У 1972 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. В 1975 році закінчив аспірантуру та в 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток матеріалістичної традиції у вітчизняному природознавстві у другій половині ХІХ – початку ХХ століття».

З 1974 року по 1976 рік працював заступником голови профкому об’єднаної профспілки Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З березня 1976 року – асистент, а з 1984 року – доцент кафедри філософії гуманітарних факультетів. 28 травня 1986 року отримав вчене звання доцента, 25 січня 2013 року – вчене звання професора кафедри філософії гуманітарних наук. З 30 червня 2007 по 22 березня 2021 року працював завідувачем кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладав нормативні курси: «Філософія» для студентів гуманітарних факультетів, «Філософія» для аспірантів і здобувачів гуманітарних спеціальностей. Започаткував і викладав спеціальні курси «Актуальні проблеми сучасної філософії», «Філософія бізнесу» для магістрів гуманітарних факультетів, «Людина і світ» для учнів Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Під науковим керівництвом Анатолія Олексійовича Приятельчука захищено 11 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Він проводив плідну наукову діяльність у таких галузях, як: історія філософії, соціальна філософія, філософія бізнесу, філософія права, філософія освіти тощо. Особливу увагу Анатолій Олексійович приділяв сутнісним вимірам та проблемам філософії бізнесу, феномену економічної свідомості, поняттям «власність», «капітал» та «багатство». Він розробив оригінальний авторський навчальний курс «Філософія бізнесу», в якому проводив детальний аналіз бізнес-процесів крізь призму філософської рефлексії.

Анатолій Олексійович Приятельчук є автором і співавтором понад 100 наукових і навчально-методичних праць, основними з яких є: Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного /. – К: Вікар, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010 (у співавт.); Людина і світ: Підручник /За ред. Л.В. Губерського, А.О. Приятельчука/. – К., 1999 (у співавт); Людина і світ. Підручник / За ред. Л.В. Губерського/. – К. Знання, 2007 (у співавт); Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навчальний посібник / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського/. – К.: Знання, 2009, 2012 (керівник авторського колективу); Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Голова авт. кол. акад. НАН України Л.В. Губерський/. – Х.: «Фоліо», 2013, 2018 (у співавт.); Нариси із сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії / За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського/. – К.: «ВАДЕКС», 2016 (у співавт.); Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – К.: «ВАДЕКС», 2021 (керівник авторського колективу).

Професор А.О. Приятельчук був удостоєний державних нагород та почесних відзнак. Йому присвоєно почесне звання України «Заслужений працівник освіти України» (2017), нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2002 р.) та Почесною грамотою Київського міського голови (2004 р.).

 

Кадровий склад за минулі роки

 

На кафедрі філософії гуманітарних наук у різні періоди її історії працювали відомі науковці і педагоги:

член-кореспондент АН УРСР, доктор філософських наук, професор  Д.Х. Острянин;

академік НАН України, доктор філософських наук, професор   А.Є. Конверський;

член-кореспондент НАН України, академік НАПН,

доктор філософських наук, професор В.П. Андрущенко;

академік НАПН, доктор філософських наук, професор І.В. Бойченко;

доктор філософських наук, професор І.В. Бичко;

доктор філософських наук, професор В.А. Буслинський;

доктор філософських наук, професор М.В. Дученко;

доктор філософських наук, професор В.І. Касьян;

доктор філософських наук, професор І.Ф. Надольний;

доктор філософських наук, професор А.Т. Нелеп;

доктор філософських наук, професор В.І. Скуратівський;

доктор філософських наук, професор Є.Г. Федоренко;

доктор філософських наук, професор Л.О. Шашкова;

доктор філософських наук, професор В.І. Ярошовець;

кандидат філософських наук, професор П.І. Скрипка;

кандидат філософських наук, доцент Ф.Ф. Байкін;

кандидат філософських наук, доцент І.Є. Гвоздік;

кандидат філософських наук, доцент Н.М. Гончаренко;

кандидат філософських наук, доцент Л.А. Григоренко;

кандидат філософських наук, доцент В.І. Даниленко;

кандидат філософських наук, доцент О.І. Дирда;

кандидат філософських наук, доцент В.Ф. Діденко;

кандидат філософських наук, доцент Л.В. Залеська;

кандидат філософських наук, доцент М.Ю. Зелінський;

кандидат філософських наук, доцент І.М. Карнаухов;

кандидат філософських наук, доцент О.І. Клепіков;

кандидат філософських наук, доцент П.П. Курочкін;

кандидат філософських наук, доцент І.М. Молчанов;

кандидат філософських наук, доцент Б.І. Мороз;

кандидат філософських наук, доцент С.Ф. Решетник;

кандидат філософських наук, доцент В.П. Розумний;

кандидат філософських наук, доцент М.І. Семашко;

кандидат філософських наук, доцент П.П. Сергієнко;

кандидат філософських наук, доцент Г.В. Середа;

кандидат філософських наук, доцент В.М. Скалацький;

кандидат філософських наук, доцент Л.В. Тенькова;

кандидат філософських наук, доцент К.А. Ткаченко;

кандидат філософських наук, доцент М.Г. Ханчич;

кандидат філософських наук, доцент В.П. Черноволенко;

кандидат філософських наук, доцент В.О. Шовкопляс;

кандидат філософських наук, ассистент М.М. Самардак;

кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник  Н.В. Ярмоліцька;

доцент Т.К. Мартиненко;

доцент О.В. Шинкарук;

старший викладач М.Ф. Бернатович;

старший лаборант О.М. Бегаль;

старший лаборант Г.М. Дмитриченко.


Сучасний кадровий склад кафедри

Сьогодні на кафедрі філософії гуманітарних наук працюють:

завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент Ф.П. Власенко;

доктор філософських наук, професор, академік НАН України,  

академік НАПН України Л.В. Губерський;

доктор філософських наук, професор І.А. Сайтарли;

кандидат філософських наук, доцент Р.В. Аташкаде;

кандидат філософських наук, доцент М.М. Гончаренко;

кандидат філософських наук, доцент Л.В. Діденко;

кандидат філософських наук, доцент О.М. Іщенко;

кандидат філософських наук, доцент Н.В. Караульна;

кандидат філософських наук, доцент В.В. Колотило;

кандидат філософських наук, доцент Є.В. Левченюк;

кандидат філософських наук, доцент Ю.В. Сєрова;

кандидат філософських наук, доцент Д.А. Товмаш;

старший лаборант Л.П. Діденко.

Навчально-методична робота

Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання нормативного курсу «Філософія», спеціальних курсів «Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика», «Культура міжнаціональних відносин», «Філософія бізнесу», «Філософія управління» для студентів гуманітарних факультетів та інститутів Університету. Також для забезпечення виконання освітньої складової освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії (PhD ) гуманітарних факультетів Університету викладачами кафедри читається нормативний курс «Філософія науки та інновацій».

Кафедра філософії гуманітарних наук забезпечує наступні освітні програми на гуманітарних факультетах/інститутах Університету:

Економічний факультет

ОС «бакалавр»

Спеціальність: 051 Економіка

Освітні програми: «Економіка бізнесу», «Економіка та економічна політика», «Економіка» (англійською мовою), «Економічна кібернетика», «Економічна аналітика та статистика», «Міжнародна економіка».

ОС «доктор філософії»

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 073 Менеджмент, 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Освітні програми: «Економіка»; «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент»; «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінансовий менеджмент».

Історичний факультет

ОС «бакалавр»

Спеціальность:014.03 Середня освіта (Історія)

Освітня програма: «Середня освіта (Історія)»

Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Освітня програма: «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма: «Архівістика та управління документацією»

Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітня програма: «Історія України та культурна антропологія», «Світове українство в цивілізаційному поступі», «Американістика та європейські студії», «Сходознавство», «Східноєвропейські історичні студії», «Історія мистецтв», «Археологія та преісторія».

ОС «доктор філософії»

Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітня програма: «Історія та археологія»

Факультет психології

ОС «бакалавр»

Спеціальність 053 Психологія

Освітня програма: «Психологія»

Спеціальність 231 Соціальна робота

Освітня програма: «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота»

ОС «доктор філософії»

Спеціальність 053 Психологія

Освітня програма: «Психологія»

Спеціальність 231 Соціальна робота

Освітня програма: «Соціальна робота»

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма: Освітні, педагогічні науки

Факультет соціології

ОС «бакалавр»

Спеціальність 054Соціологія

Освітня програма: «Соціологія», «Соціальні технології»

ОС «доктор філософії»

054 Соціологія

Освітня програма: «Соціологія»

Філософський факультет

ОС «бакалавр»

Спеціальність 052 Політологія

Освітня програма: «Політологія»

Навчально-науковий інститут журналістики

ОС «бакалавр»

Спеціальність 061 Журналістика

Освітня програма: «Журналістика та соціальна комунікація», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Видавнича діяльність і медіаредагування», «Видавнича діяльність і медіаредагування (на основі ОКР молодшого спеціаліста)», «Медіапродюсування».

Спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Освітня програма: «Ведучий програм телебачення», «Кіно- телеоператорство», «Сценарна майстерність і режисура кіно- та телебачення», «Звукорежисура».

ОС «доктор філософії»

Спеціальність 061 Журналістика

Освітня програма: «Журналістика».

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

ОС «бакалавр»

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії

Освітня програма: «Міжнародні відносини», «Міжнародні комунікації», «Країнознавство».

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: «Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини».

Спеціальність 293 Міжнародне право

Освітня програма: «Міжнародне право».

ОС «магістр»

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: «Міжнародний бізнес».

ОС «доктор філософії»

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії

Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини».

Спеціальність 293 Міжнародне право

Освітня програма: «Міжнародне право».

Навчально-науковий інститут права

ОС «бакалавр»

Спеціальність 081 Право

Освітня програма: «Право»

ОС «доктор філософії»

Спеціальність 081 Право

Освітня програма: «Право»

Навчально-науковий інститут філології

ОС «бакалавр»

Спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Освітня програма: «Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання»

Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітня програма: «Теорія і методика навчання української мови та літератури в основній школі»

Спеціальність 014.29 Середня освіта (Турецька мова і література)

Освітня програма: «Турецька мова і література та англійська мова».

Спеціальність 034 Культурологія

Освітня програма: «Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови».

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)

Освітня програма: «Українська мова і література та західноєвропейська мова», «Українська і англійська мови: переклад і редагування», «Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова».

Спеціальність 035.02 Філологія (кримськотатарська мова та література)

Освітня програма: «Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад».

Спеціальність 035.035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) (перша сербська).

Освітня програма: «Сербська мова і література та англійська мова».

Спеціальність 035.033 Філологія (слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська)

Освітня програма: «Польська мова і література, англійська та литовська мови».

Спеціальність 035.032 Філологія (слов’янські мови і літератури(переклад включно, перша - болгарська).

Освітня програма: «Болгарська мова і література та англійська мова».

Спеціальність 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Освітня програма«Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови», «Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови».

Спеціальність 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька).

Освітня програма: «Переклад з німецької та англійської мов», «Німецька філологія та перекладанглійська мова».

Спеціальність 035.044 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - шведська)

Освітня програма: «Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова».

Спеціальність 035.051 Філологія (романські мови та літератури (переклад ключно), перша – іспанська.

Освітня програма: «Іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова», «Переклад з іспанської та англійської мов».

Спеціальність 035.052 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська)

Освітня програма: «Переклад з італійської та з англійської мов».

Спеціальність 035.055 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька).

Освітня програма: «Французька мова та переклад, англійська мова та друга романська мова», «Переклад з французької та з англійської мов».

Спеціальність 035.060 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська)

Освітня програма: «Арабська мова і література та переклад, французька мова».

Спеціальність 035.062 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – гінді).

Освітня програма: «Мова і література гінді та переклад, англійська мова».

Спеціальність 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська)

Освітня програма: «Китайська мова і література та переклад, англійська мова».

Спеціальність 035.066 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська)

Освітня програма: «Корейська мова і література та переклад, англійська мова».

Спеціальність 035.067 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська)

Освітня програма: «Перська мова і література та переклад, англійська мова».

Спеціальність 035.068 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька)

Освітня програма: «Турецька мова і література та переклад, англійська мова».

Спеціальність 035.069 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська)

Освітня програма: «Японська мова і література та переклад, англійська мова».

Спеціальність 035.08 Філологія (класичні мови та літератури (переслад включно).

Освітня програма: «Класична філологія та англійська мова».

Спеціальність 035.081 Новогрецька мова і Література (переклад включно).

Освітня програма: «Новогрецька філологія та переклад і англійська мова».

Спеціальність 035.09 Філологія (фольклористика)

Освітня програма«Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова».

Спеціальність 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)

Освітня програма: «Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова».

ОС «доктор філософії»

Спеціальність 035 Філологія

Освітня програма: «Філологія»

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма: «Теорія і методика навчання мов і літератур».

Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби

ОС «бакалавр»

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: Урядування в публічній сфері

Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін викладачами кафедри видано низку підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комлексів: Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного /. – К: Вікар, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010; Людина і світ: Підручник /За ред. Л.В. Губерського, А.О. Приятельчука/. – К., 1999; Людина і світ. Підручник / За ред. Л.В. Губерського/. – К. Знання, 2007; Культура міжособистісних стосунків: Навчальний посібник. – К., 2007; Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навчальний посібник / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського/. – К.: Знання, 2009, 2012; Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Голова авт. кол. акад. НАН України Л.В. Губерський/. – Х.: «Фоліо», 2013, 2018; Нариси із сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії / За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського/. – К.: «ВАДЕКС», 2016; Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – К.: «ВАДЕКС», 2021. Філософія: Навчально-методичний комплекс дисципліни (програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред. Л.В. Губерського. – К.: Вадекс, 2022 та ін.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою професійну кваліфікацію на базі Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за різними вітчизняними і зарубіжними програмами, зокрема: has passed the international internship under the program FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic Mechanisms for Ensuring Gender Tolerance in Higher Education Institutions in Ukraine; Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі істиричних, політичних, та соціологічних наук; Scientific pedagogical internship ‘Education in the Field of Politology, Sociology, History, and Philosophy: Prospective and Priority Directions of Scientific Research’ (Social Sciences), Scientific and pedagogic internship ‘Training programmes for social sciences experts in Ukraine and EU countries: focus on the future’; Ca’ Foscari University of Venice (Italy); Програма освітнього лідерства для викладачів ЗВО Київський університет імені Бориса Грінченка; Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU Teach Week КНУ імені Тараса Шевченка (Сектор працевлаштування студентів та аспірантів НМЦОНП), UGEN; Програма розвитку цифрових компетентностей викладачів, курс «Digital skills Pro» КНУ імені Тараса Шевченка (НМЦОНП, ІОЦ) Київ; Освітні вебінари конференції із співпраці бізнесу та університетів "Uni-Biz Bridge 6"; UGEN Київ, Україна; Курс тренінгів з опанування інтерактивними панелями (дошками) КНУ імені Тараса Шевченка; Інтенсив "Як навчитися вчити" Litosvita; The scientific and pedagogical internship ‘Best practices in teaching social sciences: innovative and traditional approaches’ (speciality '033 - Philosophy') ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia); Курс "Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти" ТОВ "Академія цифрового розвитку"; Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти»; Курс підвищення кваліфікації «Effective Presentations: майстерність публічного виступу; Техніка створення сучасної презентації» МІПО НТУ ХПІ Харків; Курс "Основи Agile та Scrum" Luxoft; Конференції із співпраці бізнесу та університетів "Uni-Biz Bridge 7", присвячені створенню кейсів та впровадженню їх у навчальний процес UGEN Київ; V Фестиваль освітнього лідерства "Clever"; Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна); IV Міжнародний Конгрес Тьюторингу; International Academy of Tutoring, Collegium Wratislaviense дистанційна форма навчання; Вебінар "Practical Tips for EdTech in Higher Education" British Council (Ukraine); Онлайн-тренінг "Можливості youtube для освіти" ТОВ "Академія цифрового розвитку" (Київ, Україна); Scientific pedagogical internship ‘Education in the Field of Politology, Sociology, History, and Philosophy: Prospective and Priority Directions of Scientific Research’ (Social Sciences); Maria Curie-Sklodowska University, Lublin Science and Technology Park S.A. (Lublin, Poland); Scientific and pedagogic internship ‘Training programmes for social sciences experts in Ukraine and EU countries: focus on the future’; Ca’ Foscari University of Venice (Italy); Програма освітнього лідерства для викладачів ЗВО Київський університет імені Бориса Грінченка; Київ; Освітня програма підвищення кваліфікації «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів»; Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів 21 століття»; Науково-педагогічне стажування на тему «Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук». Викладачі кафедри постійно беруть участь у програмах підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей виладачів KNU TEACH WEEK.

Наукова робота кафедри

На кафедрі функціонують такі наукові філософські школи: «Людина і світ», «Філософське осмислення соціально-гуманітарного дискурсу», (керівник – академік НАН України Л. В. Губерський).

Наукова робота кафедри філософії гуманітарних наук проводиться в межах комплексної наукової програми «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», тем науково-дослідницьких проєктів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні наукові результати відзначаються виокремленням закономірностей розвитку сучасного світу й України, серед яких головними є: по-перше, глобальні соціальні процеси у світі та практика творення прогресивної ідеології, що потребує нових, суттєвих змін у філософії як теоретичній основі світоглядної культури; по-друге, методологічні зрушення у розвитку філософської думки в Україні, серед яких – пріоритетність національних інтересів та масштабне бачення їх місця у глобальних соціальних трансформаціях; по-третє, зміни світоглядної культури сучасної української молоді, що перебуває у прямій залежності від змісту філософських дисциплін і професійності їх викладання, орієнтації на сутнісне бачення єдності національних і загальнолюдських інтересів.

У межах даної проблематики викладачами, докторантами та аспірантами кафедри видано низку наукових праць, зокрема: «Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті» (2008); «Філософія соціальної культури» (2012); «Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність. Біографічний довідник» (2014); «Соціальні смисли ідеології» (2014); «Парадигмальні засади освітнього простору» (2012); Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес (2017); «Філософія як життя в освіті. Київ: Центр учбової літератури» (2021). 

Викладачі кафедри філософії гуманітарних наук беруть активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету». З 2022 р. щороку, у березні місяці, кафедра проводить Всеукраїнський круглий стіл «Філософія людяності в освіті, науці та житті», присвячений пам’яті професора Анатолія Олексійовича Приятельчука.

Кафедра плідно співпрацює з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київським національним лінгвістичним університетомЗапорізьким державним медичним університетом, Запорізьким національним університетом, Житомирським державним університетом імені Івана Франка та багатьма іншими ЗВО України й зарубіжжя.

Вихованці кафедри регулярно готують до захисту докторські та кандидатські дисертації. Так, за роки функціонування кафедри (1963-2022 рр.) в аспірантурі та докторантурі навчалося близько 180 осіб. 

Протягом останніх п’яти років викладачами кафедри опубліковано: 15 підручників, навчальних посібників; 5 Навчально-методичних комплексів; 52 статті у фахових періодичних виданнях, серед яких 12 статей у виданнях, що індексуються у міжнародних реферативних базах даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE; 60 тез виступів на міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях та круглих столах.