Освітня програма Культурологія ОР Магістр
На що спрямована освітня програма «Культурологія»?

Мета освітньо-наукової програми «Культурологія» пов’язана із наданням студентам освіти в царині культурології із широким доступом до працевлаштування. Підготовка здійснюється в межах галузі знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальності - 034 Культурологія, спеціалізовані фахово-орієнтовані блоки – теоретична культурологія та українська культура.

Кому варто обрати навчання за освітньою програмою «Культурологія»?

Тим, хто хоче дізнатися про сутність, функції та закономірності розвитку культури як способу буття людини; розуміти, інтерпретувати та моделювати культурні процеси, явища та стани. Тим, хто хоче працювати в різноманітних закладах культури, реалізовувати культурні проекти, бути дослідником культурних явищ і процесів, бути експертом із суспільно-політичних питань та викладати культурологічні дисципліни.

Чим відрізняється освітня програма «Культурологія» від всіх інших освітніх програм?

Студентоцентроване навчання.

Програма орієнтована на студентів та прагне реалізовувати гнучкі навчальні траєкторії за рахунок різних опцій вибору навчальних дисциплін: фахово-орієнтованих блоків дисциплін «Теоретична культурологія» та «Українська культура», а також із 4 переліків дисциплін. В освітньому процесі використовуються різноманітні педагогічні методи, які сприяють взаємній повазі та довірі у стосунках «студент-викладач». Викладачі, наукові керівники, гарант освітньої програми забезпечують відповідний супровід студентів у навчальному процесі та підтримують відчуття автономності у тих, хто навчається. До освітнього процесу залучені викладачі-практики та експерти в галузі культури, дійсні члени Національної спілки художників України

Міждисциплінарний підхід.

Особливістю освітньої програми є її міждисциплінарність – інтеграція культурологічних, філософських знань, знання з галузі публічного управління та адміністрування, соціальних та поведінкових наук. Таке поєднання новітнього знання із різних наук  дозволяє цілісно розглядати культурні явища й процеси та розуміти можливості управління ними.

Практична значущість.

Програма зорієнтована не лише на аудиторну, але й на самостійну роботу студентів, яка покликана розвивати аналітичні дослідницькі навички. Практична орієнтація програми пов’язана з обов’язковими елементами навчання - асистентською практикою у закладах вищої освіти тривалістю 4 тижні та науково-дослідною практикою в організаціях культури тривалістю 4 тижні. Науково-дослідна практика проводиться на базі державних та приватних інституцій культури (Міністерство культури та інформаційної політики, Мистецький Арсенал, Українській Дім, Довженко-Центр, Фонд Ізоляція, Музей Революції Гідності, Український дім, Київська академія мистецтв, Український культурний фонд, Чеський центр в Києві та ін.).

Така практична орієнтація програми дозволяє студентам зрозуміти особливості функціонування сучасної культури в її інституційних формах через безпосереднє дослідження поточного стану закладів культури, їх відповідних структурних підрозділів.

І така залученість в реальні культурні процеси дозволяє стимулювати студентів до пошуку інструментів, які здатні змінити сферу культури в напрямі її ефективного та продуктивного функціонування, виробити навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.

Наукові можливості.

Студенти, що навчаються за програмою «Культурологія», є учасниками щорічної міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету», у межах якої працює секція «Культурологія» (Cultural Studies), різноманітні круглі столи з культурологічної тематики.

Студенти мають можливості публікувати результати своїх наукових досліджень в збірці наукових праць «Українські культурологічні студії», який висвітлює актуальні проблеми сучасної культурології та індексується в міжнародних наукометричних базах даних, як-от Index Copernicus, Ulrichweb, Open Academic Journal Index, Research Bable, Google Scholar.

Опанування освітньої програми дозволяє студентам продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Культурологія».

Міжнародна діяльність.

Профільна кафедра етики, естетики та культурології, на базі якої здійснюється підготовка за програмою «Культурологія», має численних міжнародних партнерів, з якими здійснювалася співпраця під час реалізації міжнародних проектів TEMPUS-SMHES – HESDESPI «Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук» Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness; «Розробка навчального курсу для вищих навчальних закладів відносно культурної обізнаності в Україні» при підтримці посольства Великої Британії та МОМ; «Розвиток етичної освіти у вищій школі програма HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching.

Здійснюється постійна співпраця з профільними підрозділами європейських університетів. Зокрема, спільно з Польсько-українським центром гуманітарних досліджень та Зеленогурським університетом (Польща), Вроцлавським університетом культури (Польща) організовані конференції за участю студентів з обох сторін: Круглі столи в межах щорічних «Днів науки філософського факультету» (м. Київ) та науково-практичні конференції та круглі столи («Символічні виміри візуальної культури», 2019 р.; Visual studies in the context of the theory and history of culture. 2021 р.).

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Культурологія», мають можливості для міжнародної мобільності за програмою Еразмус+ https://www.facebook.com/irotsnuk/

Більш детально про академічну мобільність ви можете прочитати тут.


Де працюють випускники програми «Культурологія»?

Після завершення навчання студенти отримають можливість працювати в:

-        науково-дослідних закладах: університети, наукові інститути, музеї (молодший науковий співробітник, викладач закладу вищої освіти);

-        освітніх, освітньо-мистецьких закладах (викладач закладу вщої освіти, методист, дослідник);

-        event-агенціях, організаціях культури (методист, дослідник, експерт із суспільно-політичних питань, консультант),

-        органах державної влади, аналітично-інформаційних інституціях, державних фондах (експерт з питань культури, консультант);

-        ЗМІ (експерт з питань культури, консультант);

-        власноруч започаткованих проектах у сфері культури та креативних індустрій (проектний менеджер, грантрайтер, менеджер з комунікацій);

-        рекламних агентствах (копірайтер).

 

Перший випуск за спеціальністю «Культурологія» ОКР Магістр відбувся у 2017 році. Наші випускники працюють у приватних та державних культурних інституціях (Український культурний фонд, Національний музей Тараса Шевченка, Фонд Ізоляція, Мистецький Арсенал, PinchukArtCentre та ін.)Що будуть знати та вміти студенти, які навчаються за програмою «Культурологія»?

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог

 

Зокрема студенти будуть вміти:

- критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем;

- аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач;

- аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки;

- популяризувати професію культуролога, дотримуючись етичних принципів;

- організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури;

- вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів;

- оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології;

- приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства;

- організовувати й управляти діяльністю закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ.

- виробляти та ухвалювати рішення з управління закладами та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах

- організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.

- збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні факти та здійснювати їх інтерпретацію у відповідності до сучасних теоретичних уявлень відповідного напряму культурології.

- планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері культурології, генерувати та перевіряти гіпотези, збирати докази та аргументувати висновки.

- розробляти навчально-методичне забезпечення і викладати навчальні дисципліни з культурології у закладах освіти.       

 

Структура освітньої програми


Умови вступу 2022

Форма навчання – денна.

Тривалість навчання – 2 роки

Обсяг освітньої програми – 120 кредитів ЄКТС

Ліцензійний обсяг – 40 місць

 

Загальні умови вступу та правила прийому

Детальний опис освітньо-наукової програми «Культурологія» на здобуття освітнього ступеня: магістр.

 

Гарант освітньої програми

К.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та культурології Тормахова Анастасія Миколаївна

Написати гаранту можна на електрону пошту anastasiia_tormakhova@knu.ua.

Поставити питання з приводу Освітньої програми можна у Гугл-формі.


Викладачі освітньої програми

http://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/view/prof_dep_e_e_k/51/23/8