Сарапін Олександр Васильович

Сарапін О.В.




кандидат філософських наук, доцент


Кафедра релігієзнавства: ауд.309, тел. 239-33-34

 

Е-mail: tenasand@gmail.com


ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9339-2338

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=j1Mh4GoAAAAJ&hl=ru# 


Закінчив з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «філософія» (1989).

З 1989 до 1991 року викладав філософські дисципліни в Київському державному інституті фізичної культури. З 1991 до 1994 року навчався в аспірантурі Відділення релігієзнавства Інституту філософії АН України. З

1994 до 1996 рік працював молодшим науковим співробітником Відділення релігієзнавства Інституту філософії АН України. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Київської духовної академії (перша половина – середина ХІХ ст.)». З 1997 до 1998 року працював на посаді асистента, а з 1998 до 2001 року старшого викладача кафедри релігієзнавства. З 2001 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри релігієзнавства.

Головні напрямки наукових досліджень:

- питання філософії релігії та феноменології релігії;

- методологічні та теоретичні питання релігієзнавства;

- історія світової релігієзнавчої думки;

- східноєвропейська філософія епохи бароко і Просвітництва;

- буддологія.

Читає курси:

- релігієзнавство (для філософів);

- історія світової релігієзнавчої думки;

- буддизм як релігійна традиція [навчально-методичний комплекс];

- філософія релігії;

- протестантська філософія і теологія;

- патристика;

- філософія релігії Гегеля;

- класична буддійська філософія;

- феноменологія релігії;

- релігієзнавчі праці М. Еліаде;

- конфесійні війни в європейській історії;

- міжконфесійні відносини в системі національної безпеки України;

- церковно-державні відносини. 

Підготовив 11 кандидатів філософських наук; автор 152 наукових та навчально-методичних публікацій.

Вибрані наукові праці:

- Hermeneutyczny aspekt religioznawstwa // Colloquiacommunia. Kwartalnik. Lublin, 1998. – S. 147-156.

- Логіка викладу Гегелем змісту релігії: задум та особливості його реалізації (за матеріалами «Лекції з філософії релігії») // Наукові записки. Т.50. Філософія та релігієзнавство. К. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 29-34.

- Про ритуал в буддійському контексті // Українське релігієзнавство. – 2006. – № 42. – С. 28-37.

- Парадокси релігієлогії Мірчі Еліади // Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. – К.: ПАРАПАН, 2007. – С. 19-25.

- Філософія релігії у перспективі подолання семантичної варіативності // Наукові записки. Том 76. Філософія та релігієзнавство. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 73-80.

- Феноменологія релігії: чи можливе подолання її змістовної і методологічної невизначеності? // Феноменологія і релігія: Щорічник Українського феноменологічного товариства, 2009. – К.: Дух і літера, 2010. – С. 149-156.

- Предметні поля філософії релігії та герменевтичної феноменології релігії: їх презентація й можливі кореляції // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2011. Випуск 15. – С. 108-114.

- Феноменологизм в изучении религии и феноменология религии: необходимость различения их семантик // Человек и религия: материалы Международной научно-практической конференции, 14–16 марта 2013 г., Минск, Республика Беларусь. – Минск: изд. Центр БГУ, 2013. – С. 354-359.

- Роздуми про теперішній стан вітчизняного релігієзнавства: чи варто уникати полярних методологічних стратегій? //Філософська думка. – 2013. – № 6. – С. 36-45.

- Семантика религии в рассуждениях М.Элиаде // Традиция и традиционализм. Альманах. – Донецк: Донбасс, 2013. – С. 29-39.

- Особливості сприйняття релігії та її конфесійна ідентифікація у полемічних творах Мелетія Смотрицького // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. – 2014. – № 1 (115). – С. 39-43.

Аристотелівське сприйняття питань релігії та його історичні метаморфози // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2016. – № 3 (7) – С. 39-42.

- До питання про зміст понятійних конструкцій «історія вітчизняної релігієзнавчої думки» та «історія вітчизняного релігієзнавства» // Релігієзнавчі нариси. 2019. – № 9. – С. 34-46.

- Питання теорії релігії у творах Мирослава Поповича радянського періоду // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2022. – № 2 (20) – С. 46-48.