• Домашня
  • Новини
  • Програма розвитку кафедри етики, естетики та культурології

Програма розвитку кафедри етики, естетики та культурології


31 березня 2021 року на засіданні кафедри етики, естетики та культурології було схвалено Програму розвитку кафедри етики, естетики та культурологіїфілософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2021-2026 рр.

ПРОГРАМА

розвитку кафедри етики, естетики та культурології

філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

на 2021 – 2026 рр.

 

1. Обґрунтування необхідності створення програми розвитку кафедри етики, естетики та культурології

Програма розвитку кафедри етики, естетики та культурології зорієнтована на виконання освітньої реформи в Україні, а також Стратегічного плану розвитку Київського національного  університету імені Тараса Шевченка на 2018-2025 роки.

У своїй діяльності кафедра керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, Положенням про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Програмою розвитку філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019-2024 роки та іншими нормативними та локальними актами.

Кафедра етики, естетики та культурології є структурним підрозділом філософського факультету. Тривала історія діяльності кафедри обумовлена значенням, яке має мораль, мистецтво та культура для виховання і професійної підготовки філософів та культурологів. Програма розвитку кафедри викликана необхідністю вдосконалення освітніх програм та реалізації стратегічних завдань факультету відповідно до вимог сучасного науково-освітнього процесу.

 

2. Прогноз тенденцій /змін кафедри

Тенденції діяльності кафедри як базового структурного підрозділу університету дослідницького типу узгоджуються із програмами розвитку факультету й Університету у зв’язку із необхідністю підготовки науково-педагогічних та керівних кадрів для сфери культури через магістратуру, аспірантуру і докторантуру спеціальності 034 «Культурологія».

 

3. Концепція розвитку кафедри

Концепція розвитку кафедри заснована на наріжних детермінантах:

- сприяння підвищенню якості підготовки сучасного конкурентоздатного спеціаліста в галузі гуманітарних наук, спеціальностей культурологія та філософія відповідно до вітчизняних та європейських стандартів;

- розвиток ефективної команди науково-педагогічного персоналу і всіх без винятку інших категорій працівників кафедри, які поділяють цінності корпоративної культури та дотримуються вимог Етичного кодексу університетської спільноти;

- залучення студентів до дослідницьких проектів кафедри та вдосконалення освітніх програм спеціальності 034 культурологія;

- широка взаємодія та співробітництво зі всіма стейкхолдерами, освітянським і науковим середовищем в Україні та за її межами.

 

4.Призначення, мета і завдання розвитку кафедри

Визначаються теоретичним та практичним значенням надбань з етики, естетики та культурології для філософської та культурологічної освіти, суміжних галузей знань, практичних сфер життєдіяльності людини, суспільства, держави. Спрямовані на впровадження компетентнісного підходу в освітньо-науковій діяльності, забезпеченні високого рівня якості освіти, підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з професійними навичками аналітики, експертної, консультаційної, науково-дослідної, проєктної та управлінської діяльності.

 

5. Пріоритетні напрями роботи кафедри

Головними напрямами роботи кафедри є:

- провадження освітньої діяльності згідно з освітніми програмами підготовки фахівців зі спеціальностей 034 культурологія та 033 філософія на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти;

-         провадження методичної діяльності, необхідної для забезпечення реалізації освітніх програм за спеціальностями  034 культурологія та 033 філософія, а також інших спеціальностей Університету;

-         провадження наукових досліджень за напрямами, що відповідають змісту освітніх програм спеціальностей 034 культурологія та 033 філософія.

 

Освітній та навчально-виховний напрям роботи

Головними завданнями навчально-виховної діяльності є:

– постійний моніторинг, розвиток і вдосконалення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм спеціальності 034 культурологія відповідно до вимог сучасного законодавства України, нормативних документів МОН України, нормативних і розпорядчих документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, програми розвитку факультету;

–          впровадження в освітній процес сучасних форм, методів і технологій навчання, вдосконалення особистісно-орієнтованих та цифрових технологій онлайн-навчання;

–          постійне вдосконалення змісту всіх навчальних дисциплін з урахуванням вимог вітчизняного освітнього простору, світового досвіду, а також сучасних результатів наукових досліджень в галузі гуманітарних наук;

–          систематична робота з підготовки навчально-методичних, наукових, дидактичних матеріалів з метою забезпечення високої якості викладання всіх обов’язкових та вибіркових дисциплін, що забезпечує кафедра етики, естетики та культурології;

–          постійне оновлення тематики курсових і кваліфікаційних робіт та дисертаційних досліджень з урахуванням результатів новітніх наукових розвідок в галузі культурології та філософії;

–          залучення до освітнього процесу провідних вітчизняних та зарубіжних науковців й експертів із сфери культури;

–          постійне підвищення рівня кваліфікації та розвиток педагогічної майстерності викладачів кафедри шляхом участі у вебінарах, тренінгах, стажуванні в зарубіжних університетах-партнерах;

–          забезпечення студентів освітніх програм спеціальності 034 Культурологія ефективними базами виробничої та науково-дослідної практики (Український інститут національної пам'яті, «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності», Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», «Мистецький арсенал», Український культурний фонд, Міністерство культури та інформаційної політики тощо);

–          вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи професорсько-викладацького складу кафедри;

–          забезпечення студентам умов для творчого виявлення своїх можливостей, постійна консультаційна робота зі студентами, аспірантами і докторантами щодо підготовки їх кваліфікаційних досліджень.

 

Наукова діяльність

Кафедра організовує та виконує науково-дослідницькі роботи в межах комплексної наукової програми «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», теми науково-дослідницького проекту філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів» (16БФ041-01) та кафедральної науково-дослідної роботи «Візуальні практики: режими та стратегії Постмодерну» (19КФ04104).

Головними завданнями науково-дослідницької діяльності є:

–          підвищення рівня публікаційної активності співробітників кафедри у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, що включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

–          участь співробітників кафедри у міжнародних наукових конференціях та семінарах;

–          участь у редколегіях фахових видань;

–          забезпечення видання збірника наукових праць «Українські культурологічні студії», включення його до міжнародних наукометричних баз даних та Переліку наукових фахових видань України;

–          забезпечення реалізації програм докторів філософії, ефективності аспірантури та докторантури;

–          організація та керівництво науково-дослідною роботою студентів;

– розгортання систематичної роботи Науково-методичного семінару кафедри етики, естетики та культурології як середовища і засобу реалізації освітньо-наукового проекту

–          підготовка студентів до участі в олімпіадах з культурології, міжнародних наукових конференціях, зокрема до підготовки матеріалів і виступів на щорічній міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету».

 

Міжнародне співробітництво

Основними напрямами у розвитку міжнародного співробітництва кафедри є:

–          підтримка та розширення партнерських освітніх і дослідницьких взаємин з міжнародними центрами у галузі етики, естетики та культурології, залучення студентів та аспірантів до участі в міжнародних наукових проектах;

–          участь у міжнародних освітніх програмах і проектах (AcademIQ «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що упроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти), підготовка проектної документації для участі в конкурсах на отримання грантів;

–          запрошення провідних зарубіжних учених для виступів та читання лекцій з перспективних і проблемних напрямів культурології, до роботи в редколегії збірника наукових праць «Українські культурологічні студії».

 

Розвиток кадрового потенціалу

На кафедрі етики, естетики та культурології працює 15 викладачів, з них 5 докторів філософських наук, 10 кандидатів філософських наук, 13 викладачів мають вчене звання доцента. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі своїми спеціальностями та кваліфікаціями. В аспірантурі за спеціальністю 034 культурологія наразі навчаються 4 аспіранти.

Головними напрямами у роботі з кадрами є:

–          вдосконалення іншомовної компетентності викладачів; впровадження в навчальний процес дисциплін, що викладаються англійською мовою;

–          створення сприятливих умов для підвищення кваліфікації викладачів кафедри шляхом підготовки й захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук, здобуття вчених звань доцента й професора;

–          підвищення кваліфікації викладачів кафедри шляхом взаємовідвідування лекцій, їх аналізу та обговорення на засіданнях кафедри, участі в різноманітних освітніх та професійних програмах Університету, а також стажування в університетах-партнерах країн ЄС;

–          залучення аспірантів до науково-дослідної роботи кафедри, а талановитих випускників аспірантури до освітньої роботи кафедри.

 

Інформатизація

–          оновлення та постійне змістовне наповнення Web-сторінки кафедри;

–          розміщення на Web-сторінці кафедри електронних варіантів навчальних матеріалів та іншої корисної інформації;

–          постійна підтримка профілю кафедри у соціальних мережах Facebook та Іnstagram з метою висвітлення освітніх, наукових та культурних подій, у яких беруть участь викладачі кафедри, а також поточної інформації про роботу кафедри.

 

Програму розвитку підготувала доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри етики, естетики та культурології Маслікова І.І.

 

 

Обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 13 від 31 березня 2021 р.)