Сидоренко Лідія Іванівна

Сидоренко Лідія Іванівна,

професор кафедри філософії та методології науки

доктор філософських наук, професор

 

E-mail: lidiasidorenko@knu.ua

 

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-4232-4081

Телефон кафедри: +38(044)5213295

 

 

 

Коло наукових інтересів:

філософія науки, філософія біології, філософія екології, етика науки

 

Навчальні дисципліни, які зараз викладає:

Методологія та організація наукових досліджень для магістрантів першого року навчання в ННЦ «Інститут біології та медицини», в ННІ «Інститут геології, на географічному факультеті, в Інституті журналістики (лекції та семінари); «Філософські проблеми сучасного природознавства» для магістрантів 1 року в ННЦ «Інститут біології та медицини», Філософія науки та інновацій для аспірантів першого року навчання в ННЦ «Інститут біології та медицини», в ННІ «Інститут геології, на географічному факультеті(лекції та семінари).

 

Професійна активність:

Підготувала 9 кандидатів та 1 доктора філософських наук.

 

Громадська активність:

Член спеціалізованих вчених раду Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Д 26.001.30 та Д 26.001.28.

 

 

Вибрані публікації:

 

Підручники:

Методологія та організація наукових досліджень. Посібник для магістратури.

Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018  607 с.  (науковий редактор та співавтор) http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

Філософія науки. Підручник для аспірантів. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018 . 255 с. (науковий редактор та співавтор)  http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Phil-science.pdf 

Філософія та методологія науки. Підручник  для університетів. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008, 223с.  (науковий редактор та співавтор)

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-sidor.pdf

Філософія: підручник для студентів вищих навчальних  закладів / кол. авторів; за ред.. Л. В. Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.(співавтор)

 

Книги:

 

Философский анализ развития и перспектив биотехнических исследований. - Киев: Вища школа. -1987.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-fil-analiz.html

 

Розділи монографій останніх років:

Постнекласичні практики як предмет філософії науки // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання : монографія / А.Є.Конверський, В.А.Бугров, С.В.Руденко та ін. ; заг. ред. чл. кор. НАН України, проф. А.Є.Конверського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київськийуніверситет», 2011. – С.58-70

Аксіологія постнекласичної науки  // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 –С.204-222.

.

 

Наукові статті останніх років: 

 

Людина як складність: проблема тілесності // Людина в складному світі / за ред Н .В. Кочубей, М. О. Нестерової; вступне слово В. П. Андрущенка. Суми: Університетська книга, 2017. – С 31 -45

Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності// Софія. Гуманітарно-релігієзнавчийвісник. – 2015. - № 2 (4)   –С.89-93.

Философия науки В.И.Вернадского // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. СеріяФілософія. Політологія. – 2013. - Вип. 3 (113). - С.25-27.